Obce a města spolku KORIDOR D8 bojují za zlepšení procesu EIA

KORIDOR D8spolek sdružující obce a města v regionu kolem dálnice D8 – (dále jen “KD8“) se rozhodl aktivně přispět svými zkušenostmi ke zlepšení kvality procesu EIA, tj. procesu posuzování vlivu záměru stavby na životní prostředí. Impulsem pro to bylo nedávné připomínkování dokumentace EIA pro výstavbu dálnice D0 (tzv. pražský okruh) ve Zdibech, jedné z členských obcí KD8, a také očekávané předložení EIA na rozšíření dálnice D8 na 3+3 pruhy v průběhu podzimu 2023, jakož i záměru výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) Podřipsko.

Záměrem obcí a měst a jejich občanů žijících kolem těchto zásadních mezinárodních dopravních staveb je podpořit projektování a budování smysluplné a efektivní infrastruktury umísťované do území s citem – ohledem na životní prostředí. Místní samosprávy budování veřejné infrastruktury z principu podporují a jsou připraveni být partnerem. Nám všem jde o zkvalitňování našeho společného veřejného prostoru.

Proces EIA – tj. proces posuzování vlivu záměru stavby na životní prostředí je pro to ideální příležitostí. Smyslem a účelem tohoto procesu je totiž právě vypořádání vyjádření dotčených samospráv. Dotčená veřejnost a dotčené územně samosprávní celky mají místní znalosti a zkušenosti, které měly být v každém projektu využity. Mohou totiž výslednou podobu záměru zkvalitnit a celkově projednávání záměru napomoct.

Ignorování či zlehčování vyjádření místních není konstruktivní. Nemůže vyvolat nic jiného než opakované podávání námitek, opakované podávání odvolání, opakované vedení soudních sporů, nesmyslné protahování projektu a exponenciální navyšování nákladů projektu.

Obce a města v KD8 se již vyjadřovaly k mnoha dokumentacím EIA týkajících se záměrů v regionu, které měly značný dopad na životy obyvatel. Tyto dokumentace často obsahovaly tisíce stran odborných vyjádření, studií a složitých, často nekonsistentních textů. Setkaly se bohužel i s tím, že dokumentace byla nedostatečná a v některých případech dokonce účelově zkreslená.

Ing. Martin Klečka, Ph.D. – předseda spolku KD8 k tomu dodává: “Materiál bývá často nesrozumitelný a složitý, a na jeho důkladné zhodnocení není dostatek času. Uvítali bychom, aby se celý proces zpřehlednil. Bude to ke prospěchu nás všech. “

KD8 proto v souladu se Směrnicí 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. “EU Směrnice EIA“) navrhuje:

  • Prodloužení lhůty pro vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků na 60 dní (pozn. podle EU Směrnice EIA nesmí být tato lhůta kratší než 30 dnů). Současná praxe v České republice často neumožňuje dostatečný čas pro nezávislé odborné posouzení, což vede k nedůvěře veřejnosti k záměrům. Případně by mohla být lhůta stanovena v závislosti na rozsáhlost předkládané dokumentace – např. stanovit, že dokumentace nad 1000 stran by měla lhůtu k vyjádření vždy nejméně 60 dnů.
  • Větší důraz na srozumitelnost a obsah dokumentace, zejména na srozumitelné shrnutí informací, které nejsou technické povahy (čl. 5 odst. 1 písm. e) EU Směrnice EIA). Mělo by být možné vrátit dokumentaci k přepracování v případě nesrozumitelnosti nebo zavádějících informací. Měly být zavedeny jasné sankce za předkládání zavádějících informací odbornými osobami – zejména odebrání autorizace.
  • Jasně zákonem stanovený požadavek na předložení a posouzení reálných variant každého záměru. Přestože předložení variant požaduje jak zákon tak EU Směrnice EIA, investoři tento požadavek obchází že zcela formálně porovnají jimi navrhovanou variantu s nulovou variantou, případně tím, že navrhnou jinou, zcela zjevně nerealizovatelnou variantu, kterou pouze stručně zamítnou a neprovedou reálné srovnání. Zajištění včasného projednání alternativ záměru s veřejností je přitom podle Výkladu Evropské komise k EU Směrnici EIA osvědčený postup, který šetří celkové náklady na přípravu a realizaci projektu, ale také objektivně zkracuje realizaci projektu v důsledku včasné eliminace navazujících stížnosti či soudních sporů se zástupci dotčených samospráv, dotčené veřejnosti, organizací či z důvodu požadavků dotčených odpovědných úřadů.
  • Zajištění nezávislosti posuzovacího procesu, což by mělo znamenat, že náklady na tento proces budou hrazeny ze státního rozpočtu. Aktuálně náklady na zpracování posudku hradí investoři záměrů, což nezaručuje dostatečnou nezávislost autorizovaných osob.

KD8 bude i nadále celou záležitost monitorovat, aktivně se angažovat a usilovat o kvalitní EIA proces a spravedlivé řešení nejen pro obyvatele regionu kolem dálnice D8.

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku KORIDOR D8
[email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru