Kvalita ovzduší

Více o projektu CLEAN AIR D8

Vyhlásili jsme dvě veřejné zakázky na pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší a meteorologických kompletů včetně referenční jednotky měření prachu za účelem provádění lokálního monitoringu ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností problematických lokalit u našich zapojených obcí.

Veřejná zakázka malého rozsahu pro Středočeský kraj.

Veřejná zakázka malého rozsahu pro Ústecký kraj.

Kvalita ovzduší je velkým problémem, který trápí nejen členské obce KORIDORU D8. Na znečišťování ovzduší se podílí zejména nadměrná doprava, průmyslové areály, elektrárny, těžební a stavební činnost, či nevhodné obdělávání půdy. Znečištěné ovzduší má negativní dopad na naše zdraví i na krajinu. KORIDOR D8 se kvalitou ovzduší dlouhodobě zabývá a chce přicházet s řešeními.

Prachové částice jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu. Určité množství prachových částic v atmosféře je přirozené, problém nastává v okamžiku, kdy se jejich množství neúměrně zvyšuje. Právě jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Významným zdrojem prachových částic jsou výfukové plyny automobilů s dieselovými motory. Částice také vznikají obrusem pneumatik a povrchového materiálu vozovky. Zdrojem prachových částic může být i asfalt, především za vyšších teplot.

Inhalace pevných prachových částic poškozuje především kardiovaskulární a plicní systém. Účinek těchto částic na lidský organismus, ale i živočichy a rostliny závisí na délce vystavení organismu jejich působení – na tzv. době expozice. Při dlouhodobé expozici dochází ke snížení plicních funkcí dětí i dospělých, k vyššímu počtu chorob dolních cest dýchacích, ke zvýšení výskytu chronické obstrukční nemoci plicní, a v důsledku toho i ke snížení předpokládané délky života.

Limity prachových částic jsou určeny legislativou, přesto dochází k jejich překračování. Právě proto žádá KORIDOR D8 o grant měření kvality ovzduší Svalbard. Do 22 obcí by mělo být umístěno 66 senzorů na zjištění kvality ovzduší kolem dálnice D8. Tento projekt navazuje na již probíhající projekt TentAir, kde je měření realizováno kolem dálnice D8, avšak pouze v Ústí nad Labem, na Mělníku a ve Zdibech. 

Cílem je mít zmapovanou kvalitu ovzduší ze strany členů KORIDOR D8 a ne pouze ze strany investorů a jejich rozptylových studií, tak aby měli členské samosprávy jistotu, že jsou ve studiích zohledněny všechny vnější externality. Odborným garantem je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava), která provádí odborné laboratorní vyhodnocení naměřených dat a identifikaci zdrojů znečištění ze vzorků nasbíraných na určených lokalitách. 

Projekt by měl poskytnout široké veřejnosti údaje o jeho realizaci a zvýšit povědomí veřejnosti o přínosu podpory z finančního mechanismu Norska a Státního fondu životního prostředí, informovat a umožnit aktivní zapojení zúčastněných stran (stakeholderů) do procesu zvyšování kvality ovzduší v území, prostřednictvím efektivní komunikace zajistit užší a dlouhodobou spolupráci v oblasti kvality ovzduší na lokální, regionální i mezinárodní úrovni a motivovat místní obyvatele ke zlepšení stavu ovzduší v místě, kde žijí. V rámci projektu se uskuteční 2 setkání s občany.

Měření bude probíhat ve vybraných obcích ve Středočeském kraji (Veltrusy, Dřínov, Úžice, Nová Ves, Panenské Břežany,  Sedlec, Veliká Ves, Zdiby, Zlosyň, Klecany, Předboj, Bašť a Odolena Voda) a Ústeckém kraji (Bohušovice nad Ohří, Hrobce, Mnetěš, Straškov-Vodochody, Přestavlky, Račiněves, Černěves, Dušníky a Kleneč). Toto území lze definovat malým podílem lesů a rozptýlené zeleně, velkým podílem zemědělsky obdělávaných ploch, intenzivní tranzitní dopravou,  ale i neustále narůstající osobní dopravou. Obce také trápí problém s lokálními topeništi. První měření v projektu TentAir v době topné sezóny ukázalo zhoršená data právě z tuhých paliv místních lokálních topenišť ve sledovaných lokalitách Středočeského a Ústeckého kraje.

Téma zlepšování kvality ovzduší se samozřejmě řeší i na úrovni státu a EU. Evropská unie připravuje emisní normu Euro 7, díky které chce snížit produkci škodlivin a omezit emise naftových motorů automobilů. Plánovaná emisní norma by měla začít platit od roku 2025 a měla by být poslední změnou před úplným přechodem na elektromobilitu v roce 2035. Nové standardy Euro 7 by měly zajistit čistější automobily na našich silnicích a chránit zdraví našich občanů a životního prostředí. Nová norma také chce nastavit limity pro prachové částice, které za jízdy emitují brzdy nebo pneumatiky. 

Ke snížení dopadů prachových částic na naše zdraví mohou napomoci zelené pásy. Ty by měly být naplánovány jako kompenzace k dálnici D8, aby zachycovali škodliviny. Návrh na realizaci ozeleňovacích opatření jsou jedním ze zadání k územní studii krajiny (tzv. Krajinný plán) v linii trasování VRT Podřipsko a dálnice D8 (exit 1 – exit 35).

Zelené pásy zmírňují negativní dopady provozu aut na obyvatele žijící v okolí dálnice. Slouží k ochraně přírodního nebo polopřirozeného prostředí před hlukem a zplodinami, zlepšují kvalitu vzduchu v městských oblastech, zabezpečují a chrání charakter venkovských komunit. Umožňují dostatečnou prostupnost krajiny, vhodné rozšiřování a propojování zelené (přírodní) plochy do souvislejších a životaschopnějších celků s cílem posílit rekreačně-ekologický potenciál území. Pro obyvatele mohou být možností procházek, či jízdy na kole v zeleni v blízkosti obcí a zejména čistší vzduch a voda. Jejich součástí jsou sítě stanovišť pro volně rostoucí rostliny a živočichy. 

Zelený pás není možné pojmout jen jako pás dřevin, ale do podoby „mozaiky“ ploch různého vzhledu, využití a velikosti. Typické jsou rozsáhlejší oblasti otevřené krajiny, lesní porosty, zeleň městská a krajinná, louky a pastviny, ale i vybrané plochy pěstební, například sady a zahrady.  

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru