Otevřená správa

Projekt „Otevřená správa Zdiby a Koridor D8“ se zaměřuje na zlepšení kvality, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy v oblasti 14 samospráv nacházejících se severně od Prahy a sousedících s dálnicí D8. Cílem projektu je posílit spolupráci mezi místními samosprávami, veřejností, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi v zájmu udržitelného rozvoje daného místa.

Zvyšování investiční výstavby, jako jsou například logistické areály, těžební nebo chemický průmysl, liniové stavby silniční i železniční a letiště, přináší nezvratné změny v krajině a následné dopady na klima, emise a vodní režim. Proto jsou obce a města v této oblasti nuceny se zapojovat do komplikovaných řízení, vysvětlovat veřejnosti vliv těchto záměrů na životní prostředí a zajišťovat transparentní komunikaci s občany.

Projekt „Otevřená správa Zdiby a Koridor D8“ má za cíl reagovat na tyto výzvy a zlepšit schopnost veřejné správy reagovat na potřeby obyvatel, dlouhodobě správně komunikovat se všemi skupinami obyvatel a zapojit širokou veřejnost do plánovacích a rozhodovacích procesů. Ve spolupráci s norským partnerem, městem Vaksdal, se projekt zaměřuje na sdílení zkušeností s úspěšnými změnami v industriální zóně města, budování obchvatu, dálnice a železnice.

Hlavní cíle projektu

Projekt “Otevřená správa Zdiby a Koridor D8” byl vytvořen jako odpověď na potřebu posílení spolupráce mezi místními samosprávami a veřejností v oblasti přiléhající k dálnici D8 severně od hlavního města Prahy. Jeho cílem je zvýšit kvalifikaci veřejné správy jako kompetentního komunikačního prostředníka mezi širokou veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a občany s ohledem na udržitelný rozvoj daného místa. Projekt také aktivně zapojuje veřejnost do plánovacích a rozhodovacích procesů.

Hlavní aktivity projektu

  • 20 workshopů pro veřejnou správu a neziskové organizace
  • 10 seminářů pro veřejnost
  • 13 participačních setkání na území obcí koridoru D8 a 1 setkání v Norsku
  • 8 mediálních kampaní (včetně krátkých videí) k tématům participačních jednání
  • 7 vzdělávacích programů pro žáky základních škol
  • 2 školení pro pedagogy základních škol zapojených do projektu
  • 7 workshopů pro seniory

Jednotlivé aktivity

Vzdělávání pracovníků veřejné správy a neziskových organizací

V rámci naší aktivity se věnujeme vzdělávání pracovníků veřejné správy a neziskových organizací. K tomuto účelu pořádáme 20 školení, na která zveme zástupce partnersky zapojených obcí a místních organizací. Snažíme se rozšířit platformu zapojených obcí, proto vítáme i představitele dalších obcí a měst v oblasti koridoru D8.

Témata školení se zaměřují na klíčové dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšnou práci v této oblasti. Nabízíme školení zaměřená na občanskou participaci, facilitaci, komunikační techniky, zákony a stavební řízení, procesy krajinného plánování, praktické zkušenosti z Norska, správní řízení EIA, procesy EIA, nástroje online PR, sociální média a jejich správné využití a tvorbu vize, mise, hodnotového prohlášení dokumentu a strategie organizace.

Vzdělávání veřejnosti, dětí a starších osob

V rámci této iniciativy se koná celkem 10 veřejných školení, 7 programů pro základní školy, 2 školení pro pedagogy a 7 setkání se seniory. Veřejnost je oslovována z řad partnersky zapojených obcí a místních organizací a každý kdo má zájem se může zúčastnit.

Témata školení jsou různorodá a zahrnují facilitaci pro začátečníky a pokročilé, komunikační techniky a dovednosti, školení o zákonech a stavebním řízení, procesech krajinného plánování, jak je krajinné plánování realizováno v Norsku, správním řízení EIA, procesech EIA, nástrojích online PR, sociálních médií a jejich správném využití, tvorbě vize, mise, hodnotového prohlášení dokumentu a strategie organizace, přírodních hodnotách krajiny a kulturním dědictví.

Děti jsou zapojeny do projektu prostřednictvím vzdělávacího programu, který se koná na 7 partnerských základních školách. Tento program rozvíjí kritické a demokratické myšlení a využívá místně zakotveného učení k rozvoji ekologického názoru a plánování.

Pro to, aby se primární aktivizace dětí mohla i po ukončení projektu dále rozvíjet, pořádáme 2 školení pro pedagogy, jejichž cílem je rozvíjet demokratické a kritické myšlení.

Senioři jsou zapojeni do dění v obci prostřednictvím mezigeneračních akcí. Využíváme potenciálu dětí a mládeže, kteří seznámí seniory s moderními způsoby komunikace. Naopak využíváme zkušenostní a znalostní našich seniorů a prostřednictvím vyprávění dětem zaznamenáváme příběhy historie, tradic, pamětníků a sledujeme staré způsoby života, abychom mohli obnovit některé staré funkční systémy na venkově. Úkolem dětí je klást starším občanům otázky, zaznamenávat vzpomínky, digitalizovat fotografie, zkoumat archivy, a nakonec natočit rozhlasovou, televizní nebo písemnou reportáž či dokument.

Účast široké veřejnosti, akce s účastí veřejnosti

Iniciujemeveřejnou diskusi o dopadech masivních stavebních projektů na území a to na 13 veřejných setkáních se zapojením odborníků. Každé setkání moderuje odborný facilitátor, aby se předešlo nedorozuměním a zajistilo se projednání všech připomínek veřejnosti. Po každém setkání sbíráme zpětnou vazbu a názory, které pečlivě vyhodnocujeme. Ve spolupráci se zapojenými obcemi tak vedeme diskusní setkání, na nichž se snažíme shromáždit informace o problémech, které chtějí obyvatelé do krajinného plánu zahrnout. Výsledky konzultací s obyvateli budou zahrnuty do procesu EIA nebo jiného posuzování.

Iniciujme vznik poradní skupiny, do které se zapojí dobrovolníci, zástupci NNO a místní samosprávy. Tato skupina se pravidelně schází a má za úkol projednávat a vyhodnocovat plánované krajinné změny s ohledem na zájmy občanů, obcí a regionu. Krajinný plán tak předem zohledňuje tyto zájmy a je následně projednán a vyhodnocen poradní skupinou.

Pro získání dalších názorů a připomínek od veřejnosti provádíme průzkum veřejného mínění. K tomu využíváme nové technologie, jako jsou dotazníková šetření, elektronické hlasování, diskusní webová fóra, rozhovory s klíčovými osobami a podcasty na téma krajina kolem nás.

S cílem reflektovat specifické potřeby různých skupin obyvatelstva v procesu plánování krajiny i v procesech EIA nebo jiného posuzování organizujeme dvě setkání nebo komunikace s organizacemi pro lidi s různými typy postižení.

Partneři

Obec Zdiby

Obec Zdiby se nachází v lukrativní oblasti v severní části hlavního města Prahy. Výhodu skvělé dostupnosti ve velké míře znehodnocuje její dopravní přetížení, hluk a imise s tím spojené. Představitelé obce si proto vzali za své kvalitní a dlouhodobě udržitelný rozvoj této lokality. Život zde totiž velmi negativně ovlivňuje přiléhající dálnice D8, letecká doprava z nedalekého letiště Václava Havla, ale i lokální přetížená doprava. A nadto všechno, katastr obce ještě přetíná trasa plánovaného pražského okruhu (jeho část SOKP 519 – Suchdol – Březiněves), plánuje se rozšíření dálnice D8, výstavba mimoúrovňové křižovatky Zdiby a navazující prosecké radiály. Negativní vliv má i další poměrně masivní výstavba logistických center v okolí. Obec je proto aktivním účastníkem mnoha řízení ohledně posuzování vlivu velkých stavebních záměrů v okolí obce a dálnice D8 na životní prostředí.

Obec Zdiby je lídrem projektu.

www.obeczdiby.cz

KORIDOR D8

Sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 se začalo formovat na konci roku 2017, kdy se obce a spolky dohodly na koordinované spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů s územní působností v širším okolí dálnice D8.

Koridor D8 je partnerem projektu.

Obec Vaksdal

Vaksdal je obec v norském kraji Vestland. Nachází se v tradičním okrese Nordhordland. Správním střediskem je obec Dalekvam. Vaksdal je průmyslovou obcí, která vznikla kolem továren využívajících zdroje vodní energie, jež poskytuje hornatý terén a deštivé podnebí.

Obcí Vaksdal prochází železniční trať Bergensbanen mezi dvěma největšími norskými městy Oslo a Bergen a hlavní silnice mezi stejnými městy, evropská trasa E16.

Obec aktuálně řeší projekt liniové výstavby na svém území ( K5 – nová železnice a E16 Arna-Stanghelle), který je společným projektem společnosti Bane NOR a Národní správy silnic, jehož cílem je vybudovat bezpečnější a rychlejší silniční a železniční trasu mezi Bergenem a Vossem.

Obec Vaksdal sdílí s českými partnery a veřejností zkušenosti, jak funguje gouvernement ve velkých dopravních stavbách. Nabízí aktuálně získané znalosti o norském způsobu otevřené a transparentní komunikaci se všemi, kterých se projekt K5 – nová železnice a E16 Arna-Stanghelle dotýká.

Obec Vaksdal je partnerem projektu.

Stránky projektu „Otevřená správa Zdiby a Koridor D8“ podpořeného Fondy EHP.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru