Aglomerační okruh v úseku D7-D8

Mapa celého aglomeračního okruhu kolem Prahy.

I. etapa -> dálnice D7 až obchvat Kralupy n. V.

II. etapa -> obchvat Kralup n. V.

III. etapa – územní řízení -> Vltava až exit 9 km dálnice D8

1. 9. 2023 Soud vrátil přípravy Obchvatu Kralup nad Vltavou o 20 let zpět

Krajský soud v Ústí nad Labem při přezkumu zákonnosti vodoprávního řízení na stavbu Obchvatu Kralup nad Vltavou zjistil nezákonnost a nepřezkoumatelnost Stavebního povolení, vydaného MÚ Roudnice nad Labem dne 22.11.2021 i rozhodnutí o zamítnutí odvolání Spolku Kamýk ze strany Ústeckého krajského úřadu.

Ve zveřejněném plném znění rozsudku s odůvodněním soud však navíc uvádí, že odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje postupoval v roce 2019 nezákonně.

Po vyhlášení Přírodního parku Okolí Okoře a Budče v roce 2011 nemělo být závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA z roku 2006 následně v roce 2019 Krajským úřadem prodlouženo. Soud uvádí, že ve změně významu krajiny je nutné spatřovat změnu podmínek v dotčeném území, v jejímž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že došlo v dotčeném území ke změně, v jejímž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí, nemělo dojít k prodloužení platnosti stanoviska EIA. V nesprávnosti posouzení podmínek pro prodloužení platnosti stanoviska EIA a nesprávném vydání prodloužení platnosti stanoviska spatřuje pak soud nezákonnost, která mohla mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci samé, neboť bez platného posouzení EIA (tedy bez prodloužení jeho platnosti) by nemohla být vydávána rozhodnutí v navazujících řízeních.

Pro další řízení ve věci záměru Obchvat Kralup nad Vltavou tak bude nutné znovu posoudit vliv záměru na životní prostředí a navržené varianty jeho trasování mimo území přírodního parku nebo přes Přírodní park Okolí Okoře a Budče, který následně nahradí záměr oznámený v roce 2004 v informačním systému CENIA pod kódem záměru STC232. Zcela nové posuzování vlivů na životní prostředí a variant trasování tak díky nezákonnému postupu Krajského úřadu Středočeského kraje způsobí i mnohaleté zpoždění v budoucí realizaci tohoto záměru, který je nedílnou součástí plánované propojky dálnic D7 – D8.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru