Co je dané a co je ovlivnitelné

Co je při plánování VRT dané a co mohou ovlivnit občané?

Stát výstavbu vysokorychlostní trati považuje za nutnou, a v tuto chvíli je nepravděpodobné, že by VRT Podřipsko nevznikla. Jde o strategickou infrastrukturu evropského významu propojující Českou republiku se státy západní Evropy. Přestože jsou vysokorychlostní trati dlouhodobě považovány za udržitelný způsob dopravy, obnáší jejich provoz a výstavba řadu negativních externalit, kterými jsou například produkce hluku či rozdělení krajiny. Proto je pochopitelné, že řada obcí, které má trať protnout, s její výstavbou nesouhlasí. Je však třeba se k projektu stavět konstruktivně. Není-li v našich kompetencích rozhodnout o tom, zda se trať postaví, nebo ne, máme alespoň prostředky na to ovlivnit, jaká bude její finální podoba. Proaktivním přístupem a spoluprací mohou obce společně s krajem vytvořit vizi vlastního rozvoje, přijmout vysokorychlostní trať jako příležitost a definovat nutná kompenzační opatření – viz. více Regionální (Krajinný) plán.

Co je již při plánování VRT dané a jak se mohou do procesu plánování zapojit občané?

Plánovaná dvoukolejná elektrizovaná trať spojující města Praha – Ústí nad Labem – Drážďany by měla začít s výstavbou v roce 2027. Vysokorychlostní trať bude zapojena do železničního uzlu Praha v oblasti Balabenky. Navržené řešení umožní přejezd vlaků z VRT na trať 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín tzv. sjezdem Lovosice a zároveň i na trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem sjezdem Litoměřice. Součástí úseku bude nový terminál osobní dopravy Roudnice nad Labem VRT, který bude sloužit jako přestupní uzel mezi ostatními druhy veřejné a individuální dopravy v regionu.

Dobíhá fáze plánování, schvalují se Zásady Územního Rozvoje (ZUR) – pruh v území šíře až 600 m, který vychází ze studie proveditelnosti.

V 8/2022 začala fáze projektová – připravuje se Dokumentace pro Územní Rozhodnutí (DUR), kde v rámci tohoto pruhu (až 600 m) ze ZUR je trasa VRT umístěná s přesností na úroveň jednotlivých pozemků. Zde lze hlavně hledat akceptovatelné řešení pro výškové vedení trati.

Projektování s přesností na úroveň jednotlivých pozemků (DUR) probíhá maximálně do roku 2024/25, investor plánuje v roce 2025 předložit dokumentaci EIA – tj. posouzení vlivu stavby na životní prostředí (včetně lidí) – viz. níže.

Proto tedy právě NYNÍ prostor pro nalezení nejpřijatelnějšího řešení – po schválení EIA se o krok zpět už nikdo vracet nebude!!!

V první řadě se mohou občané podílet na rozhodovacích procesech tím, že volí odpovídající vedení obce v komunálních volbách. Samozřejmě není možné, aby se stovky a tisíce lidí účastnily každého jednotlivého projednání, a tak je důležité si zvolit své zástupce. Starostové pak zastupují na jednáních s krajem a Správou železnic zájmy svých občanů. Proto pokud máte připomínku k navrhované VRT ve vašem okolí, obraťte se na své zastupitele nebo svého starostu/ku.

Často kladené otázky k plánované výstavby VRT Podřipsko naleznete ZDE

Další možností zapojení je participace. Na přelomu roku 2022 a 2023 již proběhla série veřejných setkání pro sběr podnětů k Územní studii VRT Podřipsko (tzv. Regionální či Krajinný plán), jejíž cílem je projednat vizi rozvoje oblasti při zohlednění plánované výstavby vysokorychlostní železnice a dalších investičních záměrů. Setkání se zaměřila nejen na informování občanů o plánovaných záměrech, ale poskytla také prostor k diskusi se zástupci Správy železnic a KORIDORU D8. Cílem setkání byl sběr podnětů od veřejnosti a zvýšení všeobecného povědomí o plánované výstavbě vysokorychlostní trati.

Pokud se má současný návrh vedení VRT dotýkat vaší nemovitost, bude vás zajímat majetkoprávní vypořádání. To lze řešit až po vydání územního rozhodnutí, čímž je definitivně potvrzena potřebnost dotčeného pozemku pro budoucí stavbu. Pro majetkoprávní vypořádání se využijí postupy tzv. liniového zákona. K dohodě o výkupu nemovitostí, pro jejichž cenu je klíčový znalecký posudek, by mělo dojít ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu vedení VRT. V případě, že ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, je možné přistoupit k nucenému omezení nebo odnětí vlastnického práva (tzv. vyvlastnění). V případě vyvlastňovacího řízení je výkupní cena stanovena pouze na základě ceny obvyklé (bez navýšení podle koeficientů).

Součástí plánování vysokorychlostní trati je i tzv. proces EIA (investor plánuje dokumentaci předložit v 2025), prostřednictvím kterého jsou posuzovány vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí. Hodnotí se vlivy po celou dobu existence záměru od jeho přípravy, přes jeho provádění a provozování až po jeho likvidaci. V rámci EIA může úřad nařídit, že k záměru provede veřejné projednání. To se koná pouze v případě, že se veřejnost nesouhlasně vyjádří k předložené dokumentaci.

Správa železnic má povinnost veškeré informace k přípravě vysokorychlostní trati zveřejňovat na svých webových stránkách. Přesto pokud máte zájem o další informace, které jste tam nedohledali, můžete se obrátit na pracovníky Správy železnic a kontaktovat je na e-mail [email protected].

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru