Jsem-li soukromý zemědělec

Proč bych se měl zajímat o plánovanou výstavbu VRT, jsem-li: SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC

Z proběhlých veřejných setkání k plánované VRT Podřipsko v rámci obcí KORIDORU D8 se ukázaly jako největší obavy zemědělců z vyvlastnění pozemků, přístup k jejich pozemkům a že dojde k takovému poškození krajiny a produkci škodlivin, že nebude možné pěstovat plodiny. Čeho se obávat a co naopak může být příležitostí?

Záměry takového rozsahu, jako je vysokorychlostní trať (VRT), se logicky nejsnáze umísťují tam, kde nejsou lesy nebo nemovitosti. Dojde-li vlivem VRT k majetkové újmě, Správa železnic má povinnost zajistit efektivní kompenzační opatření. Přesto pokud by někteří zemědělci přišli o značnou výměru svého pozemku, museli by ukončit činnost. Majitelé pozemků by proto měli sledovat stránky KORIDORU D8 a Správy Železnic pro nejaktuálnější informace.

Podle realizátora stavby by vysokorychlostní trať neměla mít na své okolí takový vliv, aby by se v její blízkosti nedalo nic pěstovat. Vliv stavby na lidi a přírodu v jejím okolí bude ověřován v rámci procesu EIA (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) – dokumentace má být předložena v roce 2025. Správa železnic je v kontaktu s Asociací soukromého zemědělství a s Agrární komorou a prezentuje stavbu tak, že bude zemědělcům vyhovovat a že výsledná trasa musí být dobrým kompromisem různých, často protichůdných, názorů a zájmů. Přesto zabráním orné půdy dojde k nevratnému zničení půdního fondu a hrozí i znesnadnění přístupu k ostatním pozemkům. Správa železnic sděluje, že na prostupy krajiny bude pamatováno, ať už pro zemědělce, tak pro živočichy a návštěvníky krajiny. Má v plánu zajistit biokoridory, cyklostezky, místní komunikace a prostor pro zemědělskou techniku.

Report z fokusní skupiny 10 soukromých zemědělců z různých katastrů kolem dálnice D8 a VRT Podřipsko ze dne 27. 11. 2023

Část dotčené oblasti se nachází pod závlahovým systémem, stavba by tak mohla narušit jeho funkčnost. V ohrožení je také hydrologociká bilance, tedy vztah mezi příjmem, výdejem a změnou zásob vody za dané období v určité oblasti.

Možným řešením těchto hrozeb mohou být pozemkové úpravy. Jde o multifunkční nástroj, který komplexně řeší celé území ve veřejném zájmu. Pozemkové úpravy prostorově a funkčně uspořádávají pozem­ky, scelují nebo dělí pozemky a zabezpečují jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Jsou nástrojem k obnově zaniklých polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních krajinotvorných elementů.

Státní pozemkový úřad zahájí řízení, pokud o to požádá investor dopravní stavby, nebo se pro něj vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území nebo obce. V rámci přípravy se provádí analýzy území, na základě kterých se navrhuje tzv. plán společných zařízení, do něhož je umisťováno nové uspořádání pozemků.

Pozemkové úpravy jsou příležitostí ke vhodnému uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům a umožnění hospodaření těm vlastníkům půdy, kteří se dosud z různých důvodů svého práva ujmout nemohli. Zajišťují se tak podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení eko­logické stability krajiny. Vyžadují rovněž úzkou spolupráci a větší zapojení místních akčních skupin, obcí a dalších místních iniciativ do procesu přípravy pozemkových úprav.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru