Eva Slavíková

JUDr. Eva Slavíková – členka výboru, starostka obce Zdiby: “Občané jsou významnou hybatelskou silou

Obec Zdiby se nachází v lukrativní oblasti v severní části hlavního města Prahy. V jejím okolí se nyní plánuje řada investičních záměrů, které idylu klidné středočeské vísky rozhodně nevyvolávají. Obec trápí významné dopravní zatížení a s tím spojené nadměrné hodnoty hluku, prachových částic, emisí a benzo(a)pyrenu. Vizí vedení obce je dělat maximum proto, aby všechny plánované stavby, budou-li realizovány, respektovaly nezbytnou a potřebnou pohodu bydlení místních obyvatel. Stejně tak důležité jsou ale i nároky na kvalitu ovzduší, a to nejen z důvodu závazků České republiky v rámci EU, popisuje starostka obce Eva Slavíková, která je ve své funkci od listopadu roku 2018.

Starostka Zdib věnuje dlouhodobě pozornost všem současným i budoucím dopadům nevhodně umístěných liniových a dalších staveb na obec, jejichž řešení je “během na dlouhou trať”. Její úsilí směřuje především ke snižování negativních externalit a své kroky ladí i s KORIDOREM D8, spolkem obcí kolem této dálnice.

„Může se stát, že v budoucnu bude naše obec úplně neprostupná. Přitom nejde jen o prostupnost faktickou, ale i pocitovou, důležitou pro kvalitu života. Směrem z východu by totiž měla mít obec namísto čtyřproudé dálnice D8 dálnici šestiproudou. Jižně od obce by měl v bezprostřední blízkosti vést šestiproudový silniční okruh kolem Prahy. Na každé z těchto dopravních staveb lze ve výhledu očekávat až 100 000 automobilů denně. K tomu je třeba přidat ještě zátěž z letecké dopravy z Letiště Václava Havla. A to si myslím je na jednu obec opravdu moc. Pokud se nebude dbát na to, aby tyto další stavby byly šetrně a vhodně umístěné, vedené v tunelu, s realizací zelených valů a hojnou výsadbou vzrostlé zeleně, pak mohou naši obec jednou pro vždy zdevastovat“, říká starostka obce.

Co se týká Vysokorychlostní trati VRT Podřipsko obec Zdiby sice nebude plánovanou vysokorychlostní tratí přímo dotčena, přesto se ale zajímá o dění u svých sousedů. Vědoma si toho, že všechny významnější záměry mají v konečném důsledku vždy dopad i na své okolí. I v tomto případě bude pro dotčené obce důležité, aby umístění vysokorychlostní trati bylo citlivé a aby se stejně jako u silničního okruhu nebo dálnice dbalo na to, aby nedošlo ke zhoršení kvality bydlení a života zdejších obyvatel. V tomto ohledu uvádí starostka Zdib důležitost vzájemné spolupráce mezi projektanty a krajináři. Zdůrazňuje nutnost zapracování výsledků společného krajinného plánu do dokumentace pro územní rozhodnutí VRT tak, aby očekávání jednotlivých obcí a šetrnost k jejich území byla skutečně naplněna.

Podle starostky Zdib by se na takto rozsáhlých a významných státních dopravních projektech, které jsou připravované na desítky, možná i stovky let, nemělo šetřit na obyvatelích. V obydlených lokalitách by mělo být samozřejmostí tunelové provedení, řešení prostupnosti a infrastruktury pro pěší a cyklisty. Důležitým tématem k řešení je i prostupnost krajinná, realizace zelených valů a dalších zelených přírodních opatření aj.

Tímto způsobem připravované stavby by pak logicky byly ze strany obcí i veřejnosti lépe přijímané a v povolovacím řízení spíše průchozí. Fakticky tak i dříve realizovatelné a vzhledem k trvalému růstu cen staveb v konečném důsledku i levnější. Obce by současně nebyly následně nuceny se ještě několik desítek let po realizaci dopravních staveb domáhat vůči státu protihlukových a jiných opatření tak, jako je tomu například v Jesenici u Prahy, dodává starostka Eva Slavíková.

Jako velmi smysluplnou vidí činnost sdružených obcí a spolků v KORIDORU D8, tedy vzájemnou spolupráci samospráv. Zejména vnímá přínosy v komunikační síle, řešení problémů, které nejsou v kapacitách či kvalifikačních předpokladech jednotlivých obcí. Důležité je i sdílení zkušeností a nákladů. Za přínosné považuje starostka Zdib i zapojení obyvatel do celého procesu. Občané jsou významnou hybatelskou silou, když o něco jde. Když státní orgány nechtějí naslouchat ani obcím. Občané nám mohou pomoci a říct “tak takhle ne“, pojďte se s námi bavit, pojďme hledat smysluplné řešení. Také mohou sami přinést zajímavé podněty.”

Na závěr dodává, že je celkově nutné dbát na životní prostředí i zeleň. Obec Zdiby je totiž na zelené plochy velmi deficitní. Ačkoli je popsána potřeba výsadby zeleně v různých strategických dokumentech, např. v programu na zlepšování kvality ovzduší, obec Zdiby se sama snaží být aktivní. A to jak v rámci projektu na zlepšení kvality ovzduší nazvaného „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“, tak v rámci programu „Životní prostředí, ekosystém a změna klimatu“, na jehož základě by měla v obci proběhnout rozsáhlá výsadba zeleně s cílem snižování znečištění ovzduší, omezování šíření hluku a celkového zlepšení místního klimatu.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru