REAKCE SPOLKU KORIDOR D8 k článku Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (MZ) k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ (dále jen Stanovisko) publikovaného dne 16. 5. 2023 na webových stránkách MZ ČR.

Důrazně se ohrazujeme proti Stanovisku MZ ČR ve vztahu k našemu rozboru nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Povýšený a mentorský tón Stanoviska MZ ČR rozhodně není namístě a nařčení z „nepochopení základních principů akustiky“ je urážlivé a záměrně se snaží odvést pozornost od podstaty problému. Např. u poukazovaného problému v aplikační praxi u limitů uvnitř/vně ochranného pásma dráhy MZ záměrně opomíná dodat, že výsledkem je navýšení limitů vně ochranného pásma dráhy na úroveň limitů, které dosud platí v bezprostřední blízkosti dráhy, kde logicky nelze snížit hluk na žádoucí úroveň. Novela nařízení vlády všechny občany ČR fakticky situovala do ochranného pásma železnice. Další zásadní důsledky v podobě posunu rozhodného data pro posuzování limitů hluku z data kolaudace pozemní komunikace na datum rozhodnutí o umístění stavby, tj. o mnoho let dříve, které automaticky zvedá závazný limit hluku až na 68 dB ve dne a 58 dB v noci, stanovisko MZ záměrně nekomentuje.

Autor Stanoviska se snaží vyvolat dojem, že rozbor NV č. 433/2022 Sb. publikovaný spolkem KORIDOR D8 alarmisticky straší občany razatním zvýšením rizika výskytu hlukem-indukovaných onemocnění. Nic takového ale v našem rozboru nezaznělo. Konstatujeme pouze, že v klidových a rezidenčních oblastech bude novelou nařízení vlády umožněn až 20násobný nárůst akustické intenzity hluku. Vytváří se tak prostor např. pro 20násobný nárůst intenzity dopravy, se kterou je spojena řada dalších komplikací, např. nárůst nehodovosti či emisí výfukových plynů. Pro koho se tento prostor vytváří, je ve stanovisku jasně řečeno ihned v úvodu: „Hygienické limity hluku (HL) nejsou obecně čistě vědeckou záležitostí, nýbrž jsou i předmětem socio-politických nastavení, která závisejí na systému národních priorit zastoupených zájmových či politických skupin, vyplývajících z komplexních úvah o společenských rizicích, výnosech, a nákladech.“

Zájmové skupiny, které si prosadily takto drastické zvýšení hygienických hlukových limitů, lze snadno dohledat na veřejném portálu informačního systému ODok Úřadu vlády České republiky. Paradoxem NV č. 433/2022 Sb. je fakt, že jediným zájmem Ministerstva zdravotnictví ČR by mělo být zdraví občanů. Nařízení vlády a dikce důvodové zprávy však připomínají spíše argumenty a zájmy Ministerstva dopravy, Hospodářské komory a soukromých developerů.

Pokud i zaměstnanci Národní referenční laboratoře pro komunální hluk při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě ve svých publikacích uvádějí, že „Stará hluková zátěž je dosud problém“, a varují před jejími riziky, pak zavedení tohoto institutu, byť kosmeticky sníženého o 2 dB, prakticky na celém území ČR považujeme za nezodpovědné. I kdyby se rizika hlukem způsobených onemocnění zvýšila jen o několik málo procent, tak plocha a počet občanů, kteří mohou být zasaženi zvýšeným hlukem naroste podstatně více. Pokud tedy autor Stanoviska hovoří o ekonomických dopadech nového nařízení, pak jistě vzal v úvahu i zvýšené náklady veřejného zdravotního pojištění a položil je na misky vah proti nákladům na kompenzační protihluková opatření.

Předpokládáme tedy, že byla zpracována dopadová studie zamýšlené změny na veřejné zdraví a ekonomická analýza pro stav úplného naplnění limitů. Pokud tato studie vypracována nebyla, pak se jedná o změnu nepromyšlenou a nezodpovědnou. Z důvodové zprávy k NV č. 433/2022 Sb. se o vyhodnocení reálných dopadů tohoto předpisu nelze dočíst nic.

Doporučujeme autorovi Stanoviska doplnit si znalosti v oblasti fyziky a akustiky. Příkladem budiž akustický tlak 10^8 Pa (100000000 Pa), který je dle autora v životním prostředí běžný. Hodnota 10^8 Pa odpovídá tlaku 1000 atmosfér (!!!), což je absolutně mimo realitu. Takovéto tlaky se vyskytují na dně Mariánského příkopu a akustický tlak této hodnoty by měl na lidský organismus bezesporu devastující účinek. Autorovi budiž omluvou, že informace čerpal z oficiální e-learningové stránky Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje, kde se tato chyba vyskytuje už řadu let. Pro doplnění, akustický tlak 20 Pa odpovídá hladině 120 dB a nikoliv 60 dB, 200 Pa hladině 140 dB (a nikoliv 70 dB) a 10^8 Pa hladině 254 dB.

Další velmi nepřesnou informací ve Stanovisku je interpretace Weber-Fechnerova zákona. Tato hypotéza, publikovaná v druhé polovině 19. století, říká, že intenzita počitku roste lineárně s logaritmem intenzity podnětu. Stanovisko ale zaměňuje počitek (neboli vjem) za zdravotní účinek, což jsou dvě zcela odlišné věci. Řada studií vlivu hluku na veřejné zdraví prokázala, že hluk je významným rizikovým faktorem řady onemocnění. Riziko výskytu těchto onemocnění v populaci neroste lineárně s hladinou akustického tlaku (v dB), nýbrž sleduje spíše progredující mocninný trend, jak ukazuje např. studie HYENA, poukazující na souvislost mezi hlukem z letecké a silniční dopravy a rizikem výskytu hypertenze.

Mrzí nás způsob (ne)komunikace s veřejností, který Ministerstvo zdravotnictví zvolilo. Zprvu neprobíhala komunikace žádná. Povýšený tón Stanoviska však veřejnému dialogu nijak neprospívá. Alarmující je i skutečnost, že tato novela, která zásadním způsobem navyšuje hygienické limity hluku, nebyla projednána na expertní úrovni s autorizovanými osobami.

Přísný HL sám o sobě nevede ke snížení hluku, ale vytváří pro investory povinnost vybudovat adekvátní protihluková opatření, což je to, oč spolku KORIDOR D8 jde!

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku KORIDOR D8
[email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru