Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Souhrn naší činnosti v roce 2020

Rok 2020 přinesl celé společnosti řadu těžkostí. I přes ně jsme nepřestali s naší činností a nadále jsme se věnovali ochraně našeho regionu před necitlivými záměry investorů. Úbytek zemědělské půdy od období 1. republiky činí přes 1 milion hektarů a toto číslo neustálou developerskou výstavbou roste. V Česku průměrně zmizí kolem 10 hektarů zemědělské půdy za den. Často ve prospěch skladových hal, které měly přinést vyšší zaměstnanost pro místo svého vzniku. Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín – Úžice zabírá plochu cca 90 ha a podniká v ní 40 společností, v nichž pracuje cca 3400 zaměstnanců. Ovšem pouze 4 s trvalým bydlištěm v Kozomíně, 16 v Postřižíně a 20 v Úžicích. Celkový počet obyvatel těchto obcí je 2530. Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr Komerční a skladový areál Postřižín - sever . Řízení bylo v červnu 2020 ukončeno. Pozemky byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. V říjnu 2020 bylo na této ploše zahájeno
Nejnovější příspěvky

Pískovna Zlosyň bude posuzována v celém řízení EIA

Krajský úřad rozhodl, že záměr „Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň“   může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: - zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru, - doplnění dopravní studie, která bude zahrnovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně zahrnutí kumulativních vlivů s ostatními záměry v území a plánovaných změn v silniční síti, - na základě výše uvedeného aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii, - v rámci uvažované biologické rekultivace pracovat s požadavkem vyplývajícím z předchozího procesu posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2005, kde bylo jako jedna z podmínek požadováno v rámci rekultivace obnovení historické polní cesty s doprovodnou vegetací pro rozdělení velké plochy ZPF a zároveň začleně

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

EIA pro Tramvajovou trať Kobylisy - Zdiby byla schválena

Magistrát hlavního města vydal souhlasné stanovisko k záměru „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ a to ve variantě V1 . Celková délka tramvajové trati je 5,445 km. Navržená tramvajová trať začíná v ul. Klapkova, kde končí současná trať tramvajovou smyčkou (zastávka Vozovna Kobylisy). Od křižovatky ul. Klapkova a Ústecká pokračuje plánované vedení trati na sever do Dolních Chabrů uprostřed stávající čtyřpruhové komunikace II/608 (ul. Ústecká). Z Dolních Chaber pokračuje plánovaná trať k obci Zdiby, kde se předpokládá výstavba parkoviště P+R (terminál Zdiby) přibližně v prostoru plánovaného Silničního okruhu kolem Prahy (dále též „SOKP“).  Za obcí Zdiby bude plánovaná tramvajová trať pokračovat po přibližně 500 m dlouhém mostě přes mimoúrovňovou křižovatku Zdiby (dále též „MÚK Zdiby“) do prostoru za dálnicí D8 směrem k obci Sedlec u Líbeznic. Konečná zastávka se nachází v katastrálním území Sedlec u Líbeznic, kde je navržen terminál P+R Sedlec a tramvajová smyčka. Součástí záměru je výst

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín bude podroben řízení EIA

Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil dnes rozhodnutí , že „Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA. V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: - detailněji vyhodnotit zábor zemědělské půdy, ve vztahu k bonitě půd i k rozložení zastavěných a nezastavěných ploch, - doplnit výpočet množství srážkových vod, aby bylo možné posoudit možné způsoby hospodaření se srážkovými vodami a jejich vliv na vodní poměry, - doplnit v rámci nakládání s vodami množství a způsob likvidace kondenzační vody z chladící  technologie v kumulaci se stávajícím provozem areálu, - doplnit parametry navržených variant (areálová ČOV, odvádění na obecní ČOV) a podmínky, za kterých jsou tyto způsoby realizovatelné, - vyhodnotit záměr vzhledem k připomínkám ohledně nároků na dodávky pitné vody, - vyhodnotit vyvolanou dopravu ve vztahu ke stávající dopravní síti a ve vztahu ke kapacitním nárokům stávající do

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín - zjišťovací řízení EIA

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr  Komerční a skladový areál Postřižín - sever . Řízení nebylo dokončeno ani staženo, ale pozemky, kde měl záměr stát, byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad.  Dnes bylo na této ploše zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro jiné dvě haly záměru  Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín . Mrazírna o rozloze 8 245 m2 a chladírenský sklad o rozloze 10 088 m2. Celkový zábor zemědělského půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční půdy třídy II je 5,6 ha. Má zde pracovat 75 zaměstnanců na třísměnný provoz. Termín pro zaslání vyjádření: 2. 11. 2020 - Kdokoliv může zaslat své vyjádření k záměru na Středočeský kraj.

Zahájena EIA na záměr Logistický park Úžice Hala DC4 - úprava 1. etapy

Bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k záměru Logistický park Úžice Hala DC4 - úprava 1. etapy   Předmětem záměru je instalace technologie do již postavené 1. etapy haly DC 4A původně určené pro skladování a drobnou nerušící výrobou v Logistickém parku Úžice – hala DC4. Nově bude instalována technologie pro výrobu hliníkových šasi pro instalace baterií do automobilů na elektrický pohon. Výroba bude spočívat v příjmu materiálu a jeho následném zprocesování – příjem hlavního rámu na linku, navařování dílců, broušení, lepení polymerními lepidly, obrábění s následnou kontrolu těsnosti a balením produktu dle výrobkových řad. Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2020