Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín - zjišťovací řízení EIA

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr Komerční a skladový areál Postřižín - sever. Řízení nebylo dokončeno ani staženo, ale pozemky, kde měl záměr stát, byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. Dnes bylo na této ploše zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro jiné dvě haly záměru Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín. Mrazírna o rozloze 8 245 m2 a chladírenský sklad o rozloze 10 088 m2. Celkový zábor zemědělského půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční půdy třídy II je 5,6 ha. Má zde pracovat 75 zaměstnanců na třísměnný provoz.Termín pro zaslání vyjádření: 2. 11. 2020 - Kdokoliv může zaslat své vyjádření k záměru na Středočeský kraj.

Nejnovější příspěvky

Zahájena EIA na záměr Logistický park Úžice Hala DC4 - úprava 1. etapy

Bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k záměru Logistický park Úžice Hala DC4 - úprava 1. etapyPředmětem záměru je instalace technologie do již postavené 1. etapy haly DC 4A původně určené pro skladování a drobnou nerušící výrobou v Logistickém parku Úžice – hala DC4. Nově bude instalována technologie pro výrobu hliníkových šasi pro instalace baterií do automobilů na elektrický pohon.Výroba bude spočívat v příjmu materiálu a jeho následném zprocesování – příjem hlavního rámu na linku, navařování dílců, broušení, lepení polymerními lepidly, obrábění s následnou kontrolu těsnosti a balením produktu dle výrobkových řad.Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2020

Vrácení dokumentace vlivů záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v Kozomíně k doplnění

Krajský úřad Středočeského kraje vrátil dokumentaci čtyř hal v Kozomíně na ploše 28 ha po všech doručených připomínkách účastníků řízení k doplnění.


Požadavkyna doplnění dokumentaceCTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Dokumentace by měla být dopracována zejména v následujících oblastech:
1)V kapitole D.I. vyhodnotit jednotlivé vlivy, jejich velikost a významnost a to jak přímé, tak nepřímé, sekundární, kumulativní, tak jak je požadováno v příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. V dokumentaci jsou vlivy pouze konstatovány, nejsou vyhodnoceny. 2)V kapitole D.III je nutné doplnit charakteristiku vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti a zejména jejich vzájemného působení. Zejména pak u vlivů, kde jsou překračovány legislativně stanovené limity (hluk, benzo-a-pyren). U ZPF je nutné vyhodnotit vlivy na ZPF, nikoliv jen konstatovat že je stavba v souladu s územním plánem. Je nutné se velmi podrobně věnovat HTÚ, doložit řezy jestli dojde k výkopům pod úroveň hladiny podzemní vody, která j…

Vysokorychlostní trať Praha - Drážďany

Vysokorychlostní trať (VRT) začíná být velmi aktuálním tématem. Na únorovém jednání v Berlíněspolkový ministr dopravy Andreas Scheuer spolu s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem podepsali žádost německé strany o spolufinancování přípravy německého úseku přeshraničního tunelu z prostředků Connecting Europe Facility (CEF). V březnu v Sasku probíhal proces územního plánování pro projekt, v němž je posuzováno sedm koridorů vlakových tras, včetně tří tzv. „Plných variant tunelu“, s ohledem na jejich vliv na obyvatele a přírodu. 
Starostové v Ústeckém kraji chtějí založitspolek kvůli projednávání VRT. Nyní se projekt nachází ve fázi zpracování studie proveditelnosti. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2028.  Pro lepší představu si pusťte propagační videoZDE Kompletní studie je k dispozici ZDE