Záměr D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění

Posuzovaným záměrem je zkapacitnění dálnice D8 v úseku Zdiby – Nová VesZáměr D8
Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění
na 3+3 jízdní pruhy (km 0,000 – 18,000).

Součástí záměru je úprava dvou mimoúrovňových křižovatek MÚK Úžice a MÚK Nová Ves. Na řešené
části dálnice D8 se nachází 21 mostních objektů a 4 propustky. Za dominantní jsou považovány
zejména mostní objekty přes Vltavu a Bakovský potok. Předmětem úpravy je také přestavba související místní komunikace K Dálnici v obci Panenské Břežany.

Jako samostatné záměry jsou považovány i MÚK Odolena Voda a odpočívka Klíčany. Tyto stavby
podléhají vlastní projektové přípravě, proto i případný proces posuzování vlivů na životní prostředí
bude veden samostatně. Oba záměry proto nejsou předmětem posouzení tohoto Oznámení.

Dokumentace EIA

Výkresy – Situace záměru

Rozptylová studie

Hluková studie

Biologické hodnocení

Dopravní prognóza

Dendrologický průzkum

Měření hluku

Archeologický průzkum

Krajinný ráz

Situace hodnot limitu

Sdílet tuto stránku