Rozšíření aditivačních nádrží v Unipetrolu

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo na základě přijatých připomínek, že záměr „Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován dle zákona EIA.

Dokumentaci EIA je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

  1. Prověřit kumulativní vlivy dané provozem záměru z hlediska možného ovlivnění hlukové a imisní situace a dále navýšení dopravního zatížení.
  2. Pokud je to možné, navrhnout v rámci kritických bodů vhodná protihluková opatření k zajištění dodržení hygienického limitu hluku, včetně vyhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů na zdraví obyvatel (posouzení zdravotních rizik).
  3. V souvislosti s možností vzniku znečištěných výkopových zemin ropnými látkami je nutné zjišťovat jejich skutečné kvalitativní vlastnosti a vyhotovit příslušné výluhové zkoušky.
  4. Zabývat se detailněji problematikou znečištění ovzduší v období výstavby.
  5. Aktualizovat výčet odpadů souvisejících s opravami stávajících komunikací v SDS v části oznámení o vznikajících odpadech ve fázi výstavby.
  6. Zpracovat podrobnější posouzení rizika havárie a navrhnout odpovídající a dostatečná kompenzační opatření.
  7. Dále je nutné zohlednit a vypořádat všechny relevantní připomínky a požadavky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.
Sdílet tuto stránku

No Responses

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky