Lom Klecany – rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti

V 3/2021 zahájeno zjišťovací řízení EIA pod OV1243. V 5/2021 rozhodnuto, že záměr může mít vliv na životní prostředí a bude posuzován dle zákona EIA.

Záměrem těžební organizace (oznamovatele) je pokračovat v hornické činnosti na výhradním
ložisku Klecany-Husinec (B3 021 600). Realizace předmětného záměru představuje zahloubení
lomu a plošné rozšíření těžby do východní části výhradního ložiska mimo území stávajících
dobývacích prostorů. Zahloubení lomu bude provedeno o jednu etáž na konečnou bázi těžby
v úrovni 140 m n.m. v ploše aktuálně povoleného rozsahu těžby, která je vymezena dobývacími
prostory Husinec (Klecany) (70075), Husinec I (70663) a Husinec II (70991). Plošným
rozšířením těžby bude dotčena východní část výhradního ložiska přibližně v místě výskytu staré
deponie vnější výsypky z období otvírky lomu. Plošné rozšíření těžby bude provedeno změnou
(rozšířením) stávajícího dobývacího prostoru Husinec (Klecany) o 7,2 ha na konečnou plochu
24,7 ha. Báze těžby v rozšířené části ložiska bude v úrovni 175 m n.m. Ministerstvo životního
prostředí v rozhodnutí č.j.: MZP/2020/500/144 ze dne 1.6.2020 udělilo předchozí souhlas
k podání návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Husinec (Klecany).
Nejedná se o novou činnost (záměr) na lokalitě, ale jde o pokračování existující těžby. Těžba
bude plynule navazovat na stávající těžbu v lomu, způsob a kapacita těžby, technologie úpravy,
dopravní obslužnost a technická infrastruktura se oproti současnosti nebudou zásadně měnit.


Roční objem těžby suroviny: 181 000 m3 (objem těžby zůstane nezměněn)
Současná plocha DP Husinec (Klecany): 17,5 ha (plocha všech tří DP činní 32,8 ha)
Plocha rozšíření DP Husinec (Klecany): 7,2 ha
Úroveň báze současné těžby: 155 m n.m.
Úroveň báze plánovaného zahloubení: 140 m n.m. (v rozšířené části 175 m n.m.)
Objem vytěžitelných zásob: 8 851 470 m3
Životnost ložiska při stávající úrovni těžby: 48 let
Doba posuzování vlivů dle tohoto oznámení: 20 let

Sdílet tuto stránku