Přeskočit na hlavní obsah

Souhrn naší činnosti v roce 2020

Rok 2020 přinesl celé společnosti řadu těžkostí. I přes ně jsme nepřestali s naší činností a nadále jsme se věnovali ochraně našeho regionu před necitlivými záměry investorů.

Úbytek zemědělské půdy od období 1. republiky činí přes 1 milion hektarů a toto číslo neustálou developerskou výstavbou roste. V Česku průměrně zmizí kolem 10 hektarů zemědělské půdy za den. Často ve prospěch skladových hal, které měly přinést vyšší zaměstnanost pro místo svého vzniku. Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín – Úžice zabírá plochu cca 90 ha a podniká v ní 40 společností, v nichž pracuje cca 3400 zaměstnanců. Ovšem pouze 4 s trvalým bydlištěm v Kozomíně, 16 v Postřižíně a 20 v Úžicích. Celkový počet obyvatel těchto obcí je 2530.

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr Komerční a skladový areál Postřižín - sever. Řízení bylo v červnu 2020 ukončeno. Pozemky byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. V říjnu 2020 bylo na této ploše zahájeno zjišťovací řízení EIA pro jiné dvě haly záměru SKLADOVÝ AREÁL EUROFROST CB - POSTŘIŽÍN. Mrazírna o rozloze 8 tis. m2 a chladírenský sklad o rozloze 10 tis m2. Celkový zábor zemědělského půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční půdy třídy II má být 5,6 ha. Po vyhodnocení námi zaslaných připomínek, rozhodl v listopadu 2020 Krajský úřad, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA.

V letech 2017 a 2018 probíhalo posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA pro obří sklad automobilky Daimler v Úžici. Stavebníkem byla společnost CTP. Pro tento záměr ale Ministerstvo životního prostředí nepovolilo vyjmutí půdy v rozsahu 46 hektarů ze zemědělského fondu. Společnost CTP se proto rozhodla projekt přepracovat, zmenšit a požádat o vynětí z půdního fondu znovu. Developer však nepochodil ani napodruhé. To ovšem CTP nezabránilo pokračovat v prosazení svého zájmu na vznik velkého logistického areálu. Společnost zahájila činnosti, které jí mají zajistit získání stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení. Vede tři vodoprávní řízení pro haly D8.7 (121 tis. m2), PRŮMYSLOVÝ OBJEKT ÚŽICE /POU/ (35 tis. m2) a PRŮMYSLOVÝ OBJEKT CHVATĚRUBY /POCH/ (23 tis. m2). 

V dubnu 2020 předložila také společnost CTP dokumentaci EIA k dalším čtyřem halám CTPARK PRAGUE NORTH D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 u exitu dálnice D8 na 9 km s celkovým záborem 282 tis. m2. Dokumentace byla zpracována chybně, proto jsme žádali o její přepracování. V září 2020 byla předložena přepracovaná dokumentace. I tato vykazovala mnoho nesrovnalostí. Znovu jsme podali připomínky s žádostí o přepracování. Do dnešního dne Krajský úřad Středočeského kraje nevydal stanovisko k vrácení dokumentace k přepracování. 

Zjišťovací řízení EIA k záměru ÚPRAVY POVRCHU TERÉNU V PÍSKOVNĚ ZLOSYŇ bylo zahájeno v listopadu 2020. Jedná se o zavážení vytěžené pískovny Zlosyň inertními materiály (ostatní odpad), zeminami a hlušinou ve výši současné průměrně produkované těžby štěrkopísků, která činí 986 tis. t/rok tj. cca 580 000 m3/rok. Toto množství bude ukládáno cca 10 let. Zavážení zeminami bude probíhat za zády těžby tak, aby nebránilo jejímu dalšímu postupu dle těžebních etap s předpokladem následujících cca 8 let. Po vytěžení pískovny Zlosyň bude pískovna ještě činná po dobu cca 2-4 roky, aby došlo k jejímu zavezení na původní úroveň okolního terénu. Ukončení biologické rekultivace se počítá, včetně dostatečné časové rezervy do roku 2035. Záměr představuje 358 průjezdů těžkých nákladních automobilů po příjezdových komunikacích. I k tomuto záměru jsme odeslali připomínky. Krajský úřad Středočeský kraj rozhodl, že je také nutné tento záměr posuzovat v celé dikci zákona EIA.

Náš region mají protínat nové liniové stavby. V loňském roce se řešily rovnou tři v různém stupni řízení a to železniční, silniční a tramvajová trať. I tyto záměry sledujeme především z pohledu hlukové zátěže a prostupnosti krajiny.

Studie proveditelnosti pro VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ PRAHA – DRÁŽĎANY (VRT) byla obcím představena v prosinci 2020. První úsek trati z Prahy k Litoměřicím má sloužit pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km/h. Úsek přes České středohoří a dále do Německa mají využívat i nákladní vlaky. Stavba má být rozdělena do třech úseků: VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029); VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) a VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +). V letošním roce by mělo začít posuzování vlivu na životní prostředí. 

Začaly se projednávat podklady pro územní řízení na stavbu propojení dálnice D7 od Tuchoměřic na exit 9 km dálnice D8 v katastru Kozomín, tzv. obchvat Kralup. Našeho regionu se týká III. etapa, která má probíhat souběžně s 1. etapou s názvem II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8, III. ETAPA – OBCHVAT KRALUP NAD VLTAVOU – D8 MÚK ÚŽICE. U sjezdu z dálnice D8 se střed komunikace III/0081 bude zvedat na násep do přemostění. Stávající kruhový objezd ke vjezdu mezi haly CTParku bude zrušen. Na křížení II/608 a III/0081 (křižovatka T, nájezd na dálnici) bude mimoúrovňová křižovatka, resp. most přes II/608 a pod ním kruhový objezd. Dále bude silnice přemosťovat Černávku, železniční vlečku do Aera Vodochody, atd. V trase od dálnice D8 k Vltavě je navrženo 7 mostních objektů a 5 opěrných zdí. Komunikace zde povede ve výšce více než 10 metrů nad stávajícím terénem.

V prosinci 2020 bylo vydáno souhlasné stanovisko posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr TRAMVAJOVÁ TRAŤ KOBYLISY – ZDIBY, která začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. Trať povede v uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.

Během roku 2020 se naše činnost rozšířila do Ústeckého kraje, když se členem našeho sdružení stala obec Mnetěš.

Díky naší žádosti na Středočeském kraji, se nám podařilo zajistit Mobilní měřící stanici kvality ovzduší. Měřící stanice byla po celý rok 2020 umístěna v obci Úžice. Měřeny byly koncentrace prachových částic PM10 a benzo[a]pyren (BaP), který je největším karcinogenem skupiny perzistentních organických látek (PAHs). Na vyhodnocení měření imisí Středočeským krajem ovšem musíme ještě počkat.

Naše spolupráce a soudržnost se stala součástí knihy Ocelová města: Architektura logistiky ve střední a východní Evropě, kde jsme prezentováni jako dobrý příklad spolupráce obcí a spolků na zachování kvality života svých obyvatel vůči developerským projektům. Účinkovali jsme v pořadu ČT Nedej se, o skladových halách, které vznikají u dálnic. S prosbou o pomoc nebo radu se na nás obracejí zastupitelé, spolky i jednotlivci z mnoha míst naší republiky. I nadále budeme pokračovat ve sledování všech záměrů, které se v našem regionu vyskytují.

 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje