Přeskočit na hlavní obsah

Pískovna Zlosyň bude posuzována v celém řízení EIA

Krajský úřad rozhodl, že záměr „Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona.

V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti:

- zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru,

- doplnění dopravní studie, která bude zahrnovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně zahrnutí kumulativních vlivů s ostatními záměry v území a plánovaných změn v silniční síti,

- na základě výše uvedeného aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii,

- v rámci uvažované biologické rekultivace pracovat s požadavkem vyplývajícím z předchozího procesu posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2005, kde bylo jako jedna z podmínek požadováno v rámci rekultivace obnovení historické polní cesty s doprovodnou vegetací pro rozdělení velké plochy ZPF a zároveň začlenění zeleně do krajiny; v rámci toho navrhnout doplňující výsadby zeleně na plochách tomu vyhovující, které zvýší biologickou rozmanitost území a pomůžou omezit větrnou půdní erozi, která mj. zvyšuje množství prachových částic v ovzduší,

- doplnit souhlas příslušného orgánu státní správy lesů se zásahem do ochranného pásma lesních pozemků,

- doplnit vyhodnocení na kvalitu podzemních vod a monitoring hladiny podzemních vod po ukončení rekultivace,

- vyhodnotit zachování stávajících přírodních biotopů v souladu s územním plánem obce Zlosyň tak, aby byla preferována možnost zachování stávajících či vytvoření nových náhradních biotopů umožňující přirozený výskyt a vývoj zvláště chráněných druhů živočichů,

- mimo projednávaného Plánu rekultivace, který byl součástí oznámení záměru, je nutné do dokumentace doplnit také současný Plán rekultivace, který je nyní na lokalitě povolený.Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje