Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2021

Souhrn naší činnosti v roce 2020

Rok 2020 přinesl celé společnosti řadu těžkostí. I přes ně jsme nepřestali s naší činností a nadále jsme se věnovali ochraně našeho regionu před necitlivými záměry investorů. Úbytek zemědělské půdy od období 1. republiky činí přes 1 milion hektarů a toto číslo neustálou developerskou výstavbou roste. V Česku průměrně zmizí kolem 10 hektarů zemědělské půdy za den. Často ve prospěch skladových hal, které měly přinést vyšší zaměstnanost pro místo svého vzniku. Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín – Úžice zabírá plochu cca 90 ha a podniká v ní 40 společností, v nichž pracuje cca 3400 zaměstnanců. Ovšem pouze 4 s trvalým bydlištěm v Kozomíně, 16 v Postřižíně a 20 v Úžicích. Celkový počet obyvatel těchto obcí je 2530. Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr Komerční a skladový areál Postřižín - sever . Řízení bylo v červnu 2020 ukončeno. Pozemky byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. V říjnu 2020 bylo na této ploše zahájeno

Pískovna Zlosyň bude posuzována v celém řízení EIA

Krajský úřad rozhodl, že záměr „Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň“   může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: - zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru, - doplnění dopravní studie, která bude zahrnovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně zahrnutí kumulativních vlivů s ostatními záměry v území a plánovaných změn v silniční síti, - na základě výše uvedeného aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii, - v rámci uvažované biologické rekultivace pracovat s požadavkem vyplývajícím z předchozího procesu posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2005, kde bylo jako jedna z podmínek požadováno v rámci rekultivace obnovení historické polní cesty s doprovodnou vegetací pro rozdělení velké plochy ZPF a zároveň začleně

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a