Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2020

EIA pro Tramvajovou trať Kobylisy - Zdiby byla schválena

Magistrát hlavního města vydal souhlasné stanovisko k záměru „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ a to ve variantě V1 . Celková délka tramvajové trati je 5,445 km. Navržená tramvajová trať začíná v ul. Klapkova, kde končí současná trať tramvajovou smyčkou (zastávka Vozovna Kobylisy). Od křižovatky ul. Klapkova a Ústecká pokračuje plánované vedení trati na sever do Dolních Chabrů uprostřed stávající čtyřpruhové komunikace II/608 (ul. Ústecká). Z Dolních Chaber pokračuje plánovaná trať k obci Zdiby, kde se předpokládá výstavba parkoviště P+R (terminál Zdiby) přibližně v prostoru plánovaného Silničního okruhu kolem Prahy (dále též „SOKP“).  Za obcí Zdiby bude plánovaná tramvajová trať pokračovat po přibližně 500 m dlouhém mostě přes mimoúrovňovou křižovatku Zdiby (dále též „MÚK Zdiby“) do prostoru za dálnicí D8 směrem k obci Sedlec u Líbeznic. Konečná zastávka se nachází v katastrálním území Sedlec u Líbeznic, kde je navržen terminál P+R Sedlec a tramvajová smyčka. Součástí záměru je výst

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín bude podroben řízení EIA

Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil dnes rozhodnutí , že „Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA. V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: - detailněji vyhodnotit zábor zemědělské půdy, ve vztahu k bonitě půd i k rozložení zastavěných a nezastavěných ploch, - doplnit výpočet množství srážkových vod, aby bylo možné posoudit možné způsoby hospodaření se srážkovými vodami a jejich vliv na vodní poměry, - doplnit v rámci nakládání s vodami množství a způsob likvidace kondenzační vody z chladící  technologie v kumulaci se stávajícím provozem areálu, - doplnit parametry navržených variant (areálová ČOV, odvádění na obecní ČOV) a podmínky, za kterých jsou tyto způsoby realizovatelné, - vyhodnotit záměr vzhledem k připomínkám ohledně nároků na dodávky pitné vody, - vyhodnotit vyvolanou dopravu ve vztahu ke stávající dopravní síti a ve vztahu ke kapacitním nárokům stávající do