Přeskočit na hlavní obsah

Vrácení dokumentace vlivů záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v Kozomíně k doplnění

Krajský úřad Středočeského kraje vrátil dokumentaci čtyř hal v Kozomíně na ploše 28 ha po všech doručených připomínkách účastníků řízení k doplnění.


Požadavky na doplnění dokumentace  CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Dokumentace by měla být dopracována zejména v následujících oblastech:

1)   V kapitole D.I. vyhodnotit jednotlivé vlivy, jejich velikost a významnost a to jak přímé, tak nepřímé, sekundární, kumulativní, tak jak je požadováno v příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. V dokumentaci jsou vlivy pouze konstatovány, nejsou vyhodnoceny.
2)   V kapitole D.III je nutné doplnit charakteristiku vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti a zejména jejich vzájemného působení. Zejména pak u vlivů, kde jsou překračovány legislativně stanovené limity (hluk, benzo-a-pyren). U ZPF je nutné vyhodnotit vlivy na ZPF, nikoliv jen konstatovat že je stavba v souladu s územním plánem. Je nutné se velmi podrobně věnovat HTÚ, doložit řezy jestli dojde k výkopům pod úroveň hladiny podzemní vody, která je v severní části území velmi mělko pod terénem. Pokud výkopy stavební jámy nebo inženýrských sítí budou pod hladinou podzemní vody, je nutné tuto skutečnost vyhodnotit z hydrogeologického hlediska. Zároveň je třeba aktualizovat informace co se týče nakládání s odpadními vodami, resp. odtoku odpadních vod z areálu a následně vyhodnotit očekávané změny. Dle řešené dokumentace byla uvažována jako recipient řeka Vltava, přičemž tato informace neodpovídá skutečnosti, neboť má  dojít k vypouštění vod do vodního toku Černávka. Předkládané údaje týkající se možných změn průtočných poměrů dotčeného recipientu tak nejsou pravdivé. Požadujeme  aktualizaci uvedených údajů, na základě kterých bude možno vyhodnotit skutečný stav věcí.
3) V kapitole D.IV doplnit opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů  tak, že k identifikovanému negativnímu vlivu bude navrženo konkrétní opatření pro snížení tohoto vlivu.
4)  Dokumentace nepřevzala výsledky a závěry specializovaných studií, které byly pro projekt zpracovány, konkrétně hydrogeologického průzkumu (tj. Podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu – příloha č. 8 dokumentace) a Přírodovědeckého průzkumu (tj. příloha č. 7 dokumentace).
IG a HG průzkum v kapitole 8.2. uvádí, že významný objem dešťových vod je možné vsakovat, pokud bude vsakovací zařízení umístěné do prostoru s vyššími mocnostmi štěrků GT1B. Tuto podmínku zpracovatel dokumentace a projektu ignoroval a je nutné toto řešení doplnit do dokumentace.
Přírodovědecký průzkum doporučuje pro další stupeň záměru zpracovat biologické hodnocení podle §67 zákona 114/1992 a vyhodnotit zejména vliv na zvláště chráněné i běžné polní druhy obratlovců a VKP. Vzhledem k velikosti posuzovaného areálu je Biologické hodnocení  nutné k doplněné dokumentaci přiložit jako jednu z příloh, neboť je jedním z podkladů pro doplnění dokumentace a případnou úpravu projektu a konkrétních upřesňujících kompenzačních, zmírňujících i ochranných opatření.
5)    Je třeba podrobně specifikovat navrhovaná kompenzační opatření týkající se výsadby zeleně v areálu, zelených střech a fasád hal a konktrétně vyhodnotit jejich pozitivní přínos na snížení negativních vlivů realizace projektu, případně navrhnout další možná řešení, která mohou být v rámci navazujících řízení podrobněji specifikována s cílem co největší eliminace nežádoucích vlivů záměru. Z těchto důvodů tak doporučujeme zvážení navýšení koeficientu zeleně.
6)   Zpracovat projekt pěšího a cyklistické napojení areálu, jak bylo požadováno již závěrem zjišťovacího řízení č. j.121357/2019/KUSK ze dne 4.11.2019
7)   V příslušných kapitolách dokumentace je nutné zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, tzv. Rámcová směrnice o vodách, a provést alespoň stručné a předběžné hodnocení vlivů záměru na stav vodních útvarů a na budoucí možnosti docílení dobrého stavu vodních útvarů.
8)   Vzhledem k velikosti záměru, jeho charakteru a případným možným vlivům dotýkající se obyvatel dotčeného území, je požadováno vypořádat obdržená vyjádření a stanoviska doručená ke zveřejněné dokumentaci, tak, aby všechny připomínky byly v doplněné dokumentaci komentovány a byla zhodnocena jejich  věcnost.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje