Přeskočit na hlavní obsah

Vrácení dokumentace vlivů záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v Kozomíně k doplnění

Krajský úřad Středočeského kraje vrátil dokumentaci čtyř hal v Kozomíně na ploše 28 ha po všech doručených připomínkách účastníků řízení k doplnění.


Požadavky na doplnění dokumentace  CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Dokumentace by měla být dopracována zejména v následujících oblastech:

1)   V kapitole D.I. vyhodnotit jednotlivé vlivy, jejich velikost a významnost a to jak přímé, tak nepřímé, sekundární, kumulativní, tak jak je požadováno v příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. V dokumentaci jsou vlivy pouze konstatovány, nejsou vyhodnoceny.
2)   V kapitole D.III je nutné doplnit charakteristiku vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti a zejména jejich vzájemného působení. Zejména pak u vlivů, kde jsou překračovány legislativně stanovené limity (hluk, benzo-a-pyren). U ZPF je nutné vyhodnotit vlivy na ZPF, nikoliv jen konstatovat že je stavba v souladu s územním plánem. Je nutné se velmi podrobně věnovat HTÚ, doložit řezy jestli dojde k výkopům pod úroveň hladiny podzemní vody, která je v severní části území velmi mělko pod terénem. Pokud výkopy stavební jámy nebo inženýrských sítí budou pod hladinou podzemní vody, je nutné tuto skutečnost vyhodnotit z hydrogeologického hlediska. Zároveň je třeba aktualizovat informace co se týče nakládání s odpadními vodami, resp. odtoku odpadních vod z areálu a následně vyhodnotit očekávané změny. Dle řešené dokumentace byla uvažována jako recipient řeka Vltava, přičemž tato informace neodpovídá skutečnosti, neboť má  dojít k vypouštění vod do vodního toku Černávka. Předkládané údaje týkající se možných změn průtočných poměrů dotčeného recipientu tak nejsou pravdivé. Požadujeme  aktualizaci uvedených údajů, na základě kterých bude možno vyhodnotit skutečný stav věcí.
3) V kapitole D.IV doplnit opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů  tak, že k identifikovanému negativnímu vlivu bude navrženo konkrétní opatření pro snížení tohoto vlivu.
4)  Dokumentace nepřevzala výsledky a závěry specializovaných studií, které byly pro projekt zpracovány, konkrétně hydrogeologického průzkumu (tj. Podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu – příloha č. 8 dokumentace) a Přírodovědeckého průzkumu (tj. příloha č. 7 dokumentace).
IG a HG průzkum v kapitole 8.2. uvádí, že významný objem dešťových vod je možné vsakovat, pokud bude vsakovací zařízení umístěné do prostoru s vyššími mocnostmi štěrků GT1B. Tuto podmínku zpracovatel dokumentace a projektu ignoroval a je nutné toto řešení doplnit do dokumentace.
Přírodovědecký průzkum doporučuje pro další stupeň záměru zpracovat biologické hodnocení podle §67 zákona 114/1992 a vyhodnotit zejména vliv na zvláště chráněné i běžné polní druhy obratlovců a VKP. Vzhledem k velikosti posuzovaného areálu je Biologické hodnocení  nutné k doplněné dokumentaci přiložit jako jednu z příloh, neboť je jedním z podkladů pro doplnění dokumentace a případnou úpravu projektu a konkrétních upřesňujících kompenzačních, zmírňujících i ochranných opatření.
5)    Je třeba podrobně specifikovat navrhovaná kompenzační opatření týkající se výsadby zeleně v areálu, zelených střech a fasád hal a konktrétně vyhodnotit jejich pozitivní přínos na snížení negativních vlivů realizace projektu, případně navrhnout další možná řešení, která mohou být v rámci navazujících řízení podrobněji specifikována s cílem co největší eliminace nežádoucích vlivů záměru. Z těchto důvodů tak doporučujeme zvážení navýšení koeficientu zeleně.
6)   Zpracovat projekt pěšího a cyklistické napojení areálu, jak bylo požadováno již závěrem zjišťovacího řízení č. j.121357/2019/KUSK ze dne 4.11.2019
7)   V příslušných kapitolách dokumentace je nutné zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, tzv. Rámcová směrnice o vodách, a provést alespoň stručné a předběžné hodnocení vlivů záměru na stav vodních útvarů a na budoucí možnosti docílení dobrého stavu vodních útvarů.
8)   Vzhledem k velikosti záměru, jeho charakteru a případným možným vlivům dotýkající se obyvatel dotčeného území, je požadováno vypořádat obdržená vyjádření a stanoviska doručená ke zveřejněné dokumentaci, tak, aby všechny připomínky byly v doplněné dokumentaci komentovány a byla zhodnocena jejich  věcnost.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA ktramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby. Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru:
Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Mapa trasy varianty 1 k zobrazení

Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2 Mapa trasy varianta 2 k zobrazení
Dokumentace EIA
Dopravně-inženýrská studie

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentaceCTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Čtyři haly haly v Kozomíně:
Zastavěná plocha v m2119 761Celkový zábor ploch v m2282 634Denní průjezd vozidel1 866Parkoviště689Spotřeba pitné vody v m3/rok19 700Počet zaměstnanců1 488Směnný provoz3
Hala D8.3  montáž LED televizorů 8 218 m²
Hala D8.4  skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m².
Hala D8.5  skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m².
Hala D8.6  skladovací provoz 62 621 m².

Dokumentace
Příloha 1 Situace záměru
Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území 
Příloha 3 Dopravní studie 
Příloha 4 Hluková studie
Příloha 5 Rozptylová studie
Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví 
Příloha 7 Přírodovědný průzkum území
Příloha 8 Hydrogeologický průzkum
Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu
Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz
Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k oznámen