Přeskočit na hlavní obsah

Připomínky ke čtyřem halám CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6

Do pátku 5. června má KDOKOLIV zřejmě poslední možnost vyjádřit se k halám CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně.

Nenechte si tuto šanci ujít a vyjádřete se k záměru, který způsobí zábor 28 ha zemědělské půdy, přivede do regionu téměř 1500 zaměstnanců a navýší průjezd aut o cca 1900 denně.

Použijte vzor níže. Přidejte k němu všechny svoje další připomínky a odešlete do pátku 5. června poštou, mailem nebo datovou schránkou na Středočeský kraj!

Jméno
Adresa
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IDDS: keebyyf
mail: podatelna@kr-s.cz

K č. j.: 0061969/2020/KUSK
Ke sp. zn.: SZ_059585/2020/KUSK


Vyjádření k dokumentaci záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“, dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

K dokumentaci STC2248 výše uvedeného záměru podávám následující připomínky:
  • Lokalita území je v současné době nadlimitně zatížena hlukem. Dokumentace dostatečně neprokázala, že vstupuje do nezatíženého území a jejím působením se hluk nenavýší. Hluková studie obsahuje chyby. Například nezobrazuje hlukové zatížení hlavní příjezdové komunikace, ačkoliv po ní má projet přes 1800 vozidel.
  • V současné době je v lokalitě záměru nevyhovující imisní situace. Proto nemůže být žádný nový imisní příspěvek způsobený záměrem považovat za nevýznamný. Rozptylová studie obsahuje chyby, které je nutné opravit.
  • Záměr je v rozporu s Koncepcí nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 Ministerstva dopravy, kdy ačkoliv je umístěn na hranici železniční tratě, nepočítá s využitím železniční dopravy.
  • Celková plocha záměru je cca 28 ha. Plocha zeleně nedosahuje ani 25 %. Mimo to jsou do ní započítány plochy retenčních nádrží. Záměr je tedy v rozporu s nadřazeným územním plánem tedy se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, článkem 191 i) o dodržení koeficient zeleně v min. hodnotě 40 %.
  • V dokumentaci nejsou řešeny pěší a cyklistické trasy, po kterých by mohli zaměstnanci bezpečně přijíždět do zaměstnání. V současné době se zaměstnanci sousedních skladových areálů nebezpečně pohybují na silnici II/608. Po realizaci propojky dálnice D7 a D8, která bude oddělovat zastavěnou část obce Kozomín a autobusovou zastávku v obci Kozomín bude tato situace ještě zhoršena.
  • Dokumentace obsahuje zcela zavádějící informace o recipientu k vypouštění vyčištěných odpadních vod.
  • Při realizaci záměru by došlo k záboru 28 ha zemědělské půdy. U 33 % této půdy, tedy 9,2 ha, se jedná o zábor zemědělské půdy s třídou ochrany II., tedy jednu z nejkvalitnějších typů půdy.

Záměr bude mít významný vliv na životní prostředí. Předložená dokumentace záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ obsahuje mnoho chyb a nepřesností. Požaduji, aby Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje vydal nesouhlasné závazné stanovisko EIA, případně oznamovateli vrátil dokumentaci k přepracování.

Datum

Podpis

VZOR ve WORDU ke STAŽENÍ

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6    Čtyři haly haly v Kozomíně: Zastavěná plocha v m 2 119 761 Celkový zábor ploch v m 2 282 634 Denní průjezd vozidel 1 866 Parkoviště 689 Spotřeba pitné vody v m 3 /rok 19 700 Počet zaměstnanců 1 488 Směnný provoz 3 Hala D8.3   montáž LED televizorů 8 218 m² Hala D8.4   skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m². Hala D8.5   skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m². Hala D8.6   skladovací provoz 62 621 m². Dokumentace Příloha 1 Situace záměru Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území  Příloha 3 Dopravní studie  Příloha 4 Hluková studie Příloha 5 Rozptylová studie Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví  Příloha 7 Přírodovědný průzkum území Příloha 8 Hydrogeologický průzkum Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veře