Přeskočit na hlavní obsah

Měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Ilustrační foto
Středočeský kraj se dlouhodobě podílí na spolufinancování monitoringu znečištění ovzduší. S jeho pomocí jsou kryty provozní náklady měřících stanic Kladno – Stehelčeves, Kladno – Buštěhrad a Kladno – Vrapice, které provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Dále Středočeský kraj přispívá také na krytí provozních nákladů měřících stanic v Mladé Boleslavi a Berouně, jejichž provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav.
Vzhledem ke skutečnosti, že je v kraji stále celá řada lokalit, kde neprobíhá měření ovzduší a údaje jsou nahrazovány pouze modelovými daty, rozhodla se Rada kraje v roce 2017 schválit projektový záměr a podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci akce „Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“. "Prioritou Středočeského kraje je měření polétavého prachu, tedy částic PM10, a benzo(a)pyrenu, neboť v porovnání s jinými kraji České republiky vykazují střední Čechy největší množství těchto znečišťujících látek," připomněl náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).
Ve výše zmíněném projektu byly pořízeny dva mobilní vzorkovací systémy, které jsou provozovány subjektem s platnou certifikací, včetně zajištění následných chemických analýz. Tímto je zajištěna potřebná kvalita výsledků pro nahrání a dalšímu zpracování do Informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu. Oba vzorkovací systémy jsou podle potřeb Středočeského kraje a ČHMU přesouvány do různých lokalit, na kterých jsou provozovány nejméně po dobu jednoho roku, což byla jedna z podmínek přidělení dotace. "Prioritní jsou oblasti, které se vyznačují dlouhodobým překračováním imisních limitů, průmyslovým a dopravním zatížením," zdůraznil Miloš Petera.
"Na základě podnětů občanů města, ale především překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren, byla vybrána jako první varianta město Čelákovice," uvedl dále náměstek hejtmanky. "Z předběžných výsledků měření za první tři čtvrtletí 2019 vyplývá, že na imisní zátěži mají převážně vliv lokální topeniště ve městě Čelákovice. Z hlediska kalendářního roku 2019 budou rozhodující pro imisní analýzu měření znečišťujících látek za měsíce listopad a prosinec," upřesnil ještě Miloš Petera.
Pro rok 2020 byla z důvodu imisní zátěže z průmyslu a dopravy, modelových dat a žádosti Sdružení obcí a spolků Koridor D8 vybrána jako vhodná lokalita obec Úžice u Kralup nad Vltavou.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA ktramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby. Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru:
Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Mapa trasy varianty 1 k zobrazení

Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2 Mapa trasy varianta 2 k zobrazení
Dokumentace EIA
Dopravně-inženýrská studie

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentaceCTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Čtyři haly haly v Kozomíně:
Zastavěná plocha v m2119 761Celkový zábor ploch v m2282 634Denní průjezd vozidel1 866Parkoviště689Spotřeba pitné vody v m3/rok19 700Počet zaměstnanců1 488Směnný provoz3
Hala D8.3  montáž LED televizorů 8 218 m²
Hala D8.4  skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m².
Hala D8.5  skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m².
Hala D8.6  skladovací provoz 62 621 m².

Dokumentace
Příloha 1 Situace záměru
Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území 
Příloha 3 Dopravní studie 
Příloha 4 Hluková studie
Příloha 5 Rozptylová studie
Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví 
Příloha 7 Přírodovědný průzkum území
Příloha 8 Hydrogeologický průzkum
Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu
Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz
Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k oznámen