Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2020

EIA pro Tramvajovou trať Kobylisy - Zdiby byla schválena

Magistrát hlavního města vydal souhlasné stanovisko k záměru „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ a to ve variantě V1 . Celková délka tramvajové trati je 5,445 km. Navržená tramvajová trať začíná v ul. Klapkova, kde končí současná trať tramvajovou smyčkou (zastávka Vozovna Kobylisy). Od křižovatky ul. Klapkova a Ústecká pokračuje plánované vedení trati na sever do Dolních Chabrů uprostřed stávající čtyřpruhové komunikace II/608 (ul. Ústecká). Z Dolních Chaber pokračuje plánovaná trať k obci Zdiby, kde se předpokládá výstavba parkoviště P+R (terminál Zdiby) přibližně v prostoru plánovaného Silničního okruhu kolem Prahy (dále též „SOKP“).  Za obcí Zdiby bude plánovaná tramvajová trať pokračovat po přibližně 500 m dlouhém mostě přes mimoúrovňovou křižovatku Zdiby (dále též „MÚK Zdiby“) do prostoru za dálnicí D8 směrem k obci Sedlec u Líbeznic. Konečná zastávka se nachází v katastrálním území Sedlec u Líbeznic, kde je navržen terminál P+R Sedlec a tramvajová smyčka. Součástí záměru je výst

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín bude podroben řízení EIA

Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil dnes rozhodnutí , že „Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA. V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: - detailněji vyhodnotit zábor zemědělské půdy, ve vztahu k bonitě půd i k rozložení zastavěných a nezastavěných ploch, - doplnit výpočet množství srážkových vod, aby bylo možné posoudit možné způsoby hospodaření se srážkovými vodami a jejich vliv na vodní poměry, - doplnit v rámci nakládání s vodami množství a způsob likvidace kondenzační vody z chladící  technologie v kumulaci se stávajícím provozem areálu, - doplnit parametry navržených variant (areálová ČOV, odvádění na obecní ČOV) a podmínky, za kterých jsou tyto způsoby realizovatelné, - vyhodnotit záměr vzhledem k připomínkám ohledně nároků na dodávky pitné vody, - vyhodnotit vyvolanou dopravu ve vztahu ke stávající dopravní síti a ve vztahu ke kapacitním nárokům stávající do

Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín - zjišťovací řízení EIA

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr  Komerční a skladový areál Postřižín - sever . Řízení nebylo dokončeno ani staženo, ale pozemky, kde měl záměr stát, byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad.  Dnes bylo na této ploše zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro jiné dvě haly záměru  Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín . Mrazírna o rozloze 8 245 m2 a chladírenský sklad o rozloze 10 088 m2. Celkový zábor zemědělského půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční půdy třídy II je 5,6 ha. Má zde pracovat 75 zaměstnanců na třísměnný provoz. Termín pro zaslání vyjádření: 2. 11. 2020 - Kdokoliv může zaslat své vyjádření k záměru na Středočeský kraj.

Zahájena EIA na záměr Logistický park Úžice Hala DC4 - úprava 1. etapy

Bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k záměru Logistický park Úžice Hala DC4 - úprava 1. etapy   Předmětem záměru je instalace technologie do již postavené 1. etapy haly DC 4A původně určené pro skladování a drobnou nerušící výrobou v Logistickém parku Úžice – hala DC4. Nově bude instalována technologie pro výrobu hliníkových šasi pro instalace baterií do automobilů na elektrický pohon. Výroba bude spočívat v příjmu materiálu a jeho následném zprocesování – příjem hlavního rámu na linku, navařování dílců, broušení, lepení polymerními lepidly, obrábění s následnou kontrolu těsnosti a balením produktu dle výrobkových řad. Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2020

Vrácení dokumentace vlivů záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v Kozomíně k doplnění

Krajský úřad Středočeského kraje vrátil dokumentaci čtyř hal v Kozomíně na ploše 28 ha po všech doručených připomínkách účastníků řízení k doplnění. Požadavky na doplnění dokumentace    CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Dokumentace by měla být dopracována zejména v následujících oblastech: 1)     V kapitole D.I. vyhodnotit jednotlivé vlivy, jejich velikost a významnost a to jak přímé, tak nepřímé, sekundární, kumulativní, tak jak je požadováno v příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. V dokumentaci jsou vlivy pouze konstatovány, nejsou vyhodnoceny. 2)     V kapitole D.III je nutné doplnit charakteristiku vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti a zejména jejich vzájemného působení. Zejména pak u vlivů, kde jsou překračovány legislativně stanovené limity (hluk, benzo-a-pyren). U ZPF je nutné vyhodnotit vlivy na ZPF, nikoliv jen konstatovat že je stavba v souladu s územním plánem. Je nutné se velmi podrobně věnovat HTÚ, doložit řezy jestli dojde k výkopům pod úroveň

Vysokorychlostní trať Praha - Drážďany

Vysokorychlostní trať (VRT) začíná být velmi aktuálním tématem.  Na únorovém jednání v Berlíně   spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer spolu s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem podepsali žádost německé strany o spolufinancování přípravy německého úseku přeshraničního tunelu z prostředků Connecting Europe Facility (CEF). V březnu v Sasku probíhal proces územního plánování pro projekt, v němž je posuzováno sedm koridorů vlakových tras, včetně tří tzv. „Plných variant tunelu“, s ohledem na jejich vliv na obyvatele a přírodu.  Starostové v Ústeckém kraji chtějí založit   spolek kvůli projednávání VRT .  Nyní se projekt nachází ve fázi zpracování studie proveditelnosti. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2028.  Pro lepší představu si pusťte propagační video   ZDE .  Kompletní studie je k dispozici  ZDE .  zdroj IDNES