Přeskočit na hlavní obsah

Haly CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně budou posuzovány v celé EIA

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že je nutné posoudit vliv čtyř hal CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně na životní prostředí podle zákona EIA. Rozhodnuto bylo na základě připomínek, které podalo:
- šest občanů, kterým není jedno kde žijí, samo za sebe jako veřejnost,
- Hlasy Kozomína z.s.
- Obec Kozomín
- Obec Chvatěruby
- Obec Úžice
- Obec Postřižín
- Obec Husinec
- Obec Máslovice
- Obec Klíčany
- Město Odolena Voda
- Obec Panenské Břežany
- Město Veltrusy
- Obec Zdiby
- Obec Zlončice
- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
- Za životní prostředí Úžic u Kralup, z.s.
- Pro Odolenu Vodu z.s.
- samospráva Středočeského kraje,
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Investor musí připravit dokumentaci a zaměřit se především na následující oblasti:

 • zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru,
 • vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti,
 • vedle dalšího se zvláště věnovat vlivu na hlukovou situaci a vlivu na imisní situaci, a to i vzhledem k případným překračovaným limitům a příslušným kumulacím,
 • navrhnout adekvátní kompenzační opatření snižující negativní vlivy záměru na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci a vodohospodářské poměry, tato opatření podrobně zpracovat a vyhodnotit,
 • dopracovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně navrhovaných autobusových linek; dále doplnit informace o počtu parkovacích stání pro NA a vyhodnotit možnost napojení záměru na kolejovou dopravu,
 • dopracovat zajištění pěšího a cyklistického napojení areálu na přilehlé obce,
 • na základě výše uvedeného aktualizovat dopravní studii včetně hlukové a rozptylové studie,
 • doplnit podrobné vyhodnocení lokality z hlediska předmětů ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb.,
 • doplnit informace o retenčních nádržích a ČOV, na kterou je uvažováno záměr napojit,
 • zhodnotit vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod vlivem zejména zimní údržby komunikací,
 • vypracovat odborné vodohospodářské posouzení, které posoudí vhodnost navrhovaných provedení co se týče ochrany zdrojů podzemních vod, likvidace srážkových vod, odvádění odpadních vod do vod povrchových a možné protipovodňové ochrany. Je nutné potvrdit proveditelnost navrhovaného způsobu hospodaření s dešťovou vodou a posoudit kapacitu navrhovaných retenčních nádrží z hlediska nárůstu příváděných vod. Dále je třeba vyhodnotit možné změny průtočných poměrů dotčeného recipientu.
 • doplnit vyjádření správce povodí – Povodí Labe, s.p.,
 • podrobněji vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond a způsob nakládání s výkopovou zeminou,
 • zabývat se problematikou řešení případných havárii při realizaci a samotném provozu záměru v souvislosti s blízkostí ACHV Kralupy,
 • na základě komplexního posouzení záměru jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených územně samosprávných celků.

Podrobné informace naleznete na Informačním systému EIA pod STC2248.Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA ktramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby. Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru:
Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2. Mapa trasy varianty 1 k zobrazení

Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2 Mapa trasy varianta 2 k zobrazení
Dokumentace EIA
Dopravně-inženýrská studie

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentaceCTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Čtyři haly haly v Kozomíně:
Zastavěná plocha v m2119 761Celkový zábor ploch v m2282 634Denní průjezd vozidel1 866Parkoviště689Spotřeba pitné vody v m3/rok19 700Počet zaměstnanců1 488Směnný provoz3
Hala D8.3  montáž LED televizorů 8 218 m²
Hala D8.4  skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m².
Hala D8.5  skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m².
Hala D8.6  skladovací provoz 62 621 m².

Dokumentace
Příloha 1 Situace záměru
Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území 
Příloha 3 Dopravní studie 
Příloha 4 Hluková studie
Příloha 5 Rozptylová studie
Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví 
Příloha 7 Přírodovědný průzkum území
Příloha 8 Hydrogeologický průzkum
Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu
Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz
Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k oznámen