Přeskočit na hlavní obsah

Haly CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně budou posuzovány v celé EIA

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že je nutné posoudit vliv čtyř hal CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně na životní prostředí podle zákona EIA. Rozhodnuto bylo na základě připomínek, které podalo:
- šest občanů, kterým není jedno kde žijí, samo za sebe jako veřejnost,
- Hlasy Kozomína z.s.
- Obec Kozomín
- Obec Chvatěruby
- Obec Úžice
- Obec Postřižín
- Obec Husinec
- Obec Máslovice
- Obec Klíčany
- Město Odolena Voda
- Obec Panenské Břežany
- Město Veltrusy
- Obec Zdiby
- Obec Zlončice
- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
- Za životní prostředí Úžic u Kralup, z.s.
- Pro Odolenu Vodu z.s.
- samospráva Středočeského kraje,
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Investor musí připravit dokumentaci a zaměřit se především na následující oblasti:

 • zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru,
 • vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti,
 • vedle dalšího se zvláště věnovat vlivu na hlukovou situaci a vlivu na imisní situaci, a to i vzhledem k případným překračovaným limitům a příslušným kumulacím,
 • navrhnout adekvátní kompenzační opatření snižující negativní vlivy záměru na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci a vodohospodářské poměry, tato opatření podrobně zpracovat a vyhodnotit,
 • dopracovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně navrhovaných autobusových linek; dále doplnit informace o počtu parkovacích stání pro NA a vyhodnotit možnost napojení záměru na kolejovou dopravu,
 • dopracovat zajištění pěšího a cyklistického napojení areálu na přilehlé obce,
 • na základě výše uvedeného aktualizovat dopravní studii včetně hlukové a rozptylové studie,
 • doplnit podrobné vyhodnocení lokality z hlediska předmětů ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb.,
 • doplnit informace o retenčních nádržích a ČOV, na kterou je uvažováno záměr napojit,
 • zhodnotit vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod vlivem zejména zimní údržby komunikací,
 • vypracovat odborné vodohospodářské posouzení, které posoudí vhodnost navrhovaných provedení co se týče ochrany zdrojů podzemních vod, likvidace srážkových vod, odvádění odpadních vod do vod povrchových a možné protipovodňové ochrany. Je nutné potvrdit proveditelnost navrhovaného způsobu hospodaření s dešťovou vodou a posoudit kapacitu navrhovaných retenčních nádrží z hlediska nárůstu příváděných vod. Dále je třeba vyhodnotit možné změny průtočných poměrů dotčeného recipientu.
 • doplnit vyjádření správce povodí – Povodí Labe, s.p.,
 • podrobněji vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond a způsob nakládání s výkopovou zeminou,
 • zabývat se problematikou řešení případných havárii při realizaci a samotném provozu záměru v souvislosti s blízkostí ACHV Kralupy,
 • na základě komplexního posouzení záměru jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených územně samosprávných celků.

Podrobné informace naleznete na Informačním systému EIA pod STC2248.Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6    Čtyři haly haly v Kozomíně: Zastavěná plocha v m 2 119 761 Celkový zábor ploch v m 2 282 634 Denní průjezd vozidel 1 866 Parkoviště 689 Spotřeba pitné vody v m 3 /rok 19 700 Počet zaměstnanců 1 488 Směnný provoz 3 Hala D8.3   montáž LED televizorů 8 218 m² Hala D8.4   skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m². Hala D8.5   skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m². Hala D8.6   skladovací provoz 62 621 m². Dokumentace Příloha 1 Situace záměru Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území  Příloha 3 Dopravní studie  Příloha 4 Hluková studie Příloha 5 Rozptylová studie Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví  Příloha 7 Přírodovědný průzkum území Příloha 8 Hydrogeologický průzkum Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veře