Přeskočit na hlavní obsah

Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)

Středočeský kraj zveřejnil Návrh 3. aktualizace zásad územní rozvoje Středočeského kraje tzv. ZUR dne 2. 10. 2019.

Do 30 dnů (tj. do 1. 11. 2019) ode dne doručení návrhu 3. aktualizace ZÚR SK může každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky zasláním na adresu:
Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor územního plánování a stavebního řádu,
Zborovská 11
150 00 Praha 5
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@kr-s.cz
datovou schránkou: keebyyf
Spisová značka: SZ 023504/2019/KUSK
ÚSŘ/HS Č. j.: 130310/2019/KUSK

Text Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje pro společné jednání.
Pro lepší orientaci přidáváme odkazy na předchozí verze ZUR
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje z 2018
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje z 2015
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje z 2011

Vzor PŘIPOMÍNKY ke stažení a podání.

V našem regionu se v 3. aktualizaci ZUR mění níže uvedené články:


24. Článek (18) se mění takto:
a. text za písm. „a)“ zní: „obytnou funkci posilovat zejména v obcích Ledčice a Sazená“;
b. text za písm. „b)“ zní: „pro umísťování nových ekonomických aktivit preferovat plochy s přímou vazbou na silnici I/16 a MÚK D8 (Exit 18) na území Nové Vsi a Vraňan.

151. Vkládá se pět nových článků označených (114a) až (114e) v tomto znění:
(114b) ZÚR vymezují koridor D306 pro rekonstrukci a zkapacitnění dálnice I. třídy D8 v úseku MÚK Zdiby (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Úžice.

156. Článek (119) se mění takto:
a. v návětí článku se slova „…pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní stavby… nahrazují slovy „…šířky vymezených koridorů dopravních staveb“;
b. text za písm. „a)“ se upravuje:
i. za slovy „pro dálnice…“ se slova“…a rychlostní silnice (v souladu s dikcí dnešního zákona též dálnice)…“ nahrazují slovy „… I a II. třídy…“;
ii. za druhou odrážku se vkládají dvě nové odrážky, včetně pododrážek v tomto znění:
- koridory pro rekonstrukci vybraných úseků dálniční sítě:
 Þ D306 – dálnice D8 v úseku MÚK Zdiby (hranice Stř. kraje) – MÚK Úžice,

157. Článek (120) se mění takto:
a. návětí článku zní: „ ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory silniční dopravy dle PÚR ČR a ostatní plochy a koridory republikového významu specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování takto:“ g. vkládají se nové odstavce označené písm. „f)“ až „l)“ v tomto znění:
i) koridor D306 dálnice D8 v úseku Zdiby (hranice kraje Praha) - Úžice: · v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Panenské Břežany a v ÚP Klíčany minimalizovat vliv na obytnou funkci a kvalitu obytného území.

182. Článek (138) se mění takto:
a. na konec textu za písm. „a)“ se za slova „…v šířce 300 m“ se vkládá čárka a za ní text „…neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak:“;
b. následně se vkládají čtyři odrážky v tomto znění:
- koridor D017 – silnice I/9: úsek Zdiby – Byškovice, včetně úpravy MÚK Zdiby se vymezuje v šířce 300 - 600 m;

183. Článek (139) se mění takto:
a. v úvodu návětí článku, za slovem „ZÚR…“ se slovo „…navrhují…“ nahrazuje slovem „…vymezují…“;
b. za slovy „…tyto koridory…“ se vkládají slova „…nadmístního významu…“;
c. následující odrážky označené čísly „1)“ až „41)“ se upravují:
i. odrážka „1)“ se zrušuje, číslování následujících odrážek se nemění;
ii. v odrážce „2)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vypouštějí;
iii. odrážky „3)“ a „4)“ se zrušují, číslování následujících odrážek se nemění;
iv. odrážka „5)“ se upravuje: - úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí;
v. v odrážce „6)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vypouštějí;
vi. odrážka „7)“ se upravuje: - úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; - na konci textu odrážky se za slovo „…Zdiby“ vkládá text v závorce v tomto znění „…(+ 4x MÚK)“;

184. Článek (140) se mění takto:
f. vkládá se pět nových odstavců, označených písm. „e)“ až „i)“ v tomto znění:
f) koridor D017 (silnice I/9 Zdiby - Byškovice) minimalizovat vlivy:
- na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zástavby v Neratovicích,
- střetů se zastavitelnými plochami pro bydlení v prostoru Zlonína,
- střetů se zastavitelnými plochami pro občanské vybavení v prostoru Zdib;
 - ZÚR stanovují úkoly pro územní plánování:
- vytvořit podmínky pro bezkolizní křížení koridorů D017 (silnice I/9 Zdiby - Byškovice) a D326 tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) - Zdiby.

199. Článek (150) se mění takto:
a. první věta článku „ZÚR nenavrhují speciální koridor pro hromadnou dopravu (tramvajové tratě).“ se vypouští;
b. návětí článku zní: „ZÚR vymezují pro umístění staveb tramvajové dopravy nadmístního významu tyto koridory:“;
c. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „a)“ a „b)“ v tomto znění:
a) D325 - tramvajová trať Opatov – Čestlice;
b) D326 - tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby.

203. Článek (152) se mění takto:
a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro plochy a koridory hromadné dopravy nadmístního významu specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování takto:“;
b. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje. Následující dva odstavce se nově označují písm. „a)“ a „b)“;
c. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ v tomto znění:
d) koridor D326 tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby:
- minimalizovat vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zástavby Zdib,
- minimalizovat střety se zastavitelnými plochami na území Zdib.

261. Článek (190) se mění takto:
a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury následující společné požadavky na rozhodování z hlediska minimalizace negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí:“;
b. úvodní čtyři odstavce označené písm. „a)“ až „d)“ se zrušují;
c. vkládá se šest nových odstavců označených písm. „a)“ až „f)“ v tomto znění:
a) obyvatelstvo:
- minimalizovat vlivy dopravních staveb na kvalitu obytného prostředí, zejména přednostním zajištění minimalizace vlivů emisí a hlukové zátěže za tímto účelem v úsecích s prokázanými vlivy zajistit územní podmínky pro realizaci nezbytných ochranných opatření;
- v blízkosti silničních a železničních koridorů nevymezovat plochy pro obytnou zástavbu a dále stavby pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, stavby pro zdravotní a sociální účely jakož i funkčně obdobné stavby;
- při umisťování nových areálů výroby, skladování nebo občanského vybavení v blízkosti ploch a koridorů zohledňovat aktuální stav hlukové a imisní zátěže dotčeného území ve vztahu k riziku možného překročení platných hygienických limitů v důsledku umístění nové stavby.
- zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty a omezení negativních důsledků fragmentace krajiny, přednostně v místech křížení stávající cestní sítě;
b) povrchové a podzemní vody:
- minimalizovat vlivy na odtokové poměry dotčeného území, vymezení koridorů, které procházejí záplavovým územím; směrově řešit v nejkratší možné délce v závislosti na místních podmínkách;
- v případě koridorů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů 1. a 2. stupně zajistit nenarušení vydatnosti a jakosti dotčených zdrojů;
- pro odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch využívat dostatečně vodné recipienty, preferovat řešení umožňující jejich zasakování,
c) biodiverzita:
- minimalizovat vlivy na přírodní a krajinné hodnoty chráněných krajinných oblastí, nenarušit ochranné režimy vymezených území I. a II. zón;
- minimalizovat vlivy na předměty ochrany a územní celistvost maloplošných zvláště chráněných území a funkčnost segmentů nadregionálního a regionálního ÚSES;
- v případě koridorů se zjištěným rizikem možného vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 minimalizovat vlivy na předměty ochrany a územní celistvost dotčených lokalit a oblastí;
d) krajina:
- minimalizovat vlivy na přírodní a krajinné hodnoty přírodních parků a krajinných památkových zón;
- minimalizovat narušení vizuálního uplatnění významných přírodních a kulturně historických dominant v krajině;
- vytvářet podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny, zejména v území významných migračních koridorů;
e) půda:
- minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany ZPF;
- minimalizovat zábor do PUPFL a lesních porostů, především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných;
f) kulturní a historické hodnoty území:
- minimalizace vlivů na kulturně historické hodnoty památkově chráněných území.

262. Text článku (191) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování následujících odstavců se nemění.“
RUŠENÝ TEXT: (191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a
koridory dopravy a technické infrastruktury:
a) vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, kde existuje
potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) je nutno doložit
ochranu veřejného zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu
EIA. Jedná se zejména o následující záměry:
- silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou
- rozšiřování letišť
- železniční stavby v místech kontaktu s obytnou zástavbou
- výstavba nových energetických zdrojů
V rámci přípravy jednotlivých staveb je nutno zajistit promítnutí opatření k omezení vlivů
stavební činnosti do příslušných plánů organizace výstavby a jejich dodržování během realizace
stavby.
b) podmínkou realizace záměrů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů jsou pozitivní
výsledky hydrogeologického posudku a realizace ochranných opatření k minimalizaci
vlivů na režim a jakost dotčených vodních zdrojů,
c) podmínkou realizace záměrů procházejících záplavovým územím jsou projektová řešení zajišťující
minimalizaci vlivů na odtokové poměry (inundační mosty) a omezením dlouhých šikmo
trasovaných přechodů. Nepřípustná jsou taková řešení, která svým podélným sevřením
údolních úseků omezují nebo znemožňují rozlivy povodňových průtoků ve volné krajině,
d) u záměrů s vysokým rozsahem zpevněných ploch požadovat vybavení dešťovými kanalizacemi
s dešťovými zdržemi pro regulaci nárazového odtoku srážkových vod. V rámci projektové
EIA je nutné v podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti liniových dopravních staveb
ve smyslu metodiky AOPK ČR,
e) báňsko-technický posudek zajistit u záměrů zasahujících do území s předpokládaným výskytem
důlních děl (poddolované území),
f) v případě, že záměr zasahuje do bloků zásob výhradního ložiska a pokud územně environmentální
nebo technické podmínky neumožňují směrovou či prostorovou korekci, je realizace
záměru možná pouze za podmínky souhlasu MŽP a MPO s převodem části zásob do kategorie
vázaných v důsledku stanovení ochranného pilíře. V případě průchodu trasy stanoveným
dobývacím prostorem je nutný souhlas OBÚ,
g) u staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (nadzemní elektrická
vedení, silnice apod.) a které vstupují na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu,
vyžadovat pro navazující územně plánovací a projektovou dokumentaci návrh takových prostorových
a technických řešení, která budou minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz,
h) u staveb, vyžadujících zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhradní
výsadbu a zalesnění;
i) při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě
40 % s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na
vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně.Komentáře

  1. Tak to opravdu moc cením, že se zabýváte územním rozvojem a zveřejňuje to i pro laickou veřejnost. Líbí se mi, jak píšete v příspěvku, že se snažíte, aby hluk z dopravy neobtěžoval obytné zóny a to je dost zásadní, pokud tam chce člověk žít třeba s dětmi nebo i pro důchodce. My sháníme v této lokalitě bydlení, proto to řeším :) Zatím pokukujeme tady a doufám, že něco pěkného naskytne.

    OdpovědětSmazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje