Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2019

Záporné vyjádření Středočeského kraje k halám CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně

Rada Středočeského kraje se vyjádřila nesouhlasně ke zjišťovacímu záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6. Usnesení č. 011-31/2019/RK ze dne 10.10.2019 Vydání vyjádření kraje jako územně samosprávného celku - posouzení vlivů na životní prostředí: CTPark Prague North D8.3,D8.4,D8.5, D8.6 Rada kraje po projednání I. schvaluje vydání vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k záměru výše uvedenému v následujícím znění: Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem „CTPark Prague North D8.3,D8.4,D8.5, D8.6“ z důvodu dalšího záboru zemědělského půdního fondu. Dále dochází k nadlimitnímu zatížení dopravou, a tím ke zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě. II. ukládá náměstkovi hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Ing. Miloši Peterovi vydat pro Krajský úřad Středočeského kraje vyjádření územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení záměru výše uvedenému ve smyslu usnesení I. Termín: 19. 10. 2019 Odpovídá: Ing. Miloš Peter

Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší

Na začátku letošního roku jsme žádali Středočeský kraj, aby do naší lokality, kde jsou překračovány imisní limity, umístil Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší . Navrhli jsme různá místa vhodná pro měření. Nakonec si z navržených lokalit Středočeský kraj spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vybral místo vedle obecního úřadu v obci Úžice . Nyní probíhají administrativní kroky mezi obcí Úžice a Středočeským krajem, aby celý příští rok mohlo v Úžici probíhat měření. Měřit se budou prachové částice  (PM10) a benzo(a)pyren (BaP) .  Usnesení Rady Středočeského kraje č. 010-31/2019/RK ze dne 10.10.2019 Schválení smlouvy o výpůjčce nemovitostí – pozemek p. č. 59/1 v kat. území Úžice u Kralup nad Vltavou v rámci projektu „ Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“  Rada kraje po projednání I . s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Středočeským krajem, jako vypůjčitelem a Obcí Úžice, se sídlem Nádražní 200,

Skladová a výrobní hala Odolena Voda

Krajský úřad Středočeského kraje v rámci zjišťovacího řízení rozhodl, že Skladová a obchodní hala Odolena Voda bude dále posouzena podle zákona 100/2001 Sb. - EIA. Závěry zjišťovacího řízení jsou zveřejněny ZDE. K záměru se vyjádřily tyto úřady a  neměly připomínky a nepožadovaly řízení EIA: Česká inspekce životního prostředí  Krajská hygienická stanice  Odbor životního prostředí MěÚ Kralupy n. V.  Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs n. L  Naopak celé řízení EIA požadovalo osm obcí, dvě města, dva spolky, samospráva Středočeského kraje a sedm osob (jako veřejnost). Je zřejmé, že je nutné zapojení veřejnosti a jednotlivých obcí, protože dotčené orgány státní správy většinu záměrů schvalují.

Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)

Středočeský kraj zveřejnil Návrh 3. aktualizace zásad územní rozvoje Středočeského kraje tzv. ZUR dne 2. 10. 2019. Do 30 dnů (tj. do 1. 11. 2019) ode dne doručení návrhu 3. aktualizace ZÚR SK může každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky  zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11 150 00 Praha 5 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@kr-s.cz datovou schránkou: keebyyf Spisová značka: SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS Č. j.: 130310/2019/KUSK Text Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje pro společné jednání. Pro lepší orientaci přidáváme odkazy na předchozí verze ZUR 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje   z 2018 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje   z 2015 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje z 2011 Vzor PŘIPOMÍNKY ke stažení a podání. V našem reg