Přeskočit na hlavní obsah

Naše činnost v roce 2018


Členové sdružení obcí a spolků Koridoru D8 nesouhlasí s postupným zatěžováním území dalšími záměry způsobující enormní nárůst dopravní a hlukové zátěže a to zejména s ohledem na skutečnost, že již stávající stav životního prostředí je neuspokojivý; v širším území jsou běžně překračovány emisní limity (hluk, škodlivé látky) a ani dopravní infrastruktura není dostatečně kvalitní a kapacitně dostatečná. Sdružení obcí a spolků se v relevantních řízení soustřeďuje na snižování negativních dopadů záměrů nejen na každodenní občanský život, ale i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond. V rámci těchto aktivit členové prosazují realizaci adekvátních kompenzačních opatření. Koridor D8 aktuálně sdružuje dvě města, třináct obcí a osm spolků, čímž zastupuje bezmála 20 000 obyvatel žijících na ploše 8853 ha. Během svého ročního působení se zapojil do desítky řízení, v jejichž rámci podali členové celou řadu připomínek a námitek a stáli za vypracováním značného množství revizních odborných posudků a právních analýz, přičemž mnohé kategoricky rozporovaly závěry předložené ze strany investorů. 

Každý další projekt v regionu svým provozem zvyšuje dopravu, navyšuje hluk a emise škodlivých látek vyvolaných dopravou i vlastní činností a může ovlivnit vodohospodářské poměry. Také máte pocit, že
  • doprava zejména v oblasti dálničních sjezdů je stále pomalejší a kolony v dopravních špičkách se stále prodlužují? Že mnohé obslužné komunikace jsou za hranicí své kapacity? Že se provoz plíživě přesouvá ze silnic vyšších tříd na místní komunikace, čímž se emisní zátěž přesouvá blíže k našim domovům?
  • jsme v jakémsi stínu, kde ještě více než jinde neprší? Dnes již jsou zpracovávány studie prokazující, že velké plochy střech hal odrážející sluneční světlo se silně zahřívají a tím vzniká komínový efekt, který může mít za následek změnu mikroklimatu.
  • se kvalita pitné vody poslední dobou zhoršila a jsou pravidelně překračovány některé limity? Jak často se musí měnit vodní filtry či čistit rychlovarná konvice v kuchyni? Jak rychle se ukládá vodní kámen v koupelně? Je dlouhodobě udržitelné, abychom se o jediný vodní zdroj – v naší oblasti Mělnická Vrutice – dělili s dalšími novými záměry, když již dnes tento zdroj naráží na kapacitní problémy?

Rozhodujícím podnětem pro vznik Koridoru D8 byla narůstající výstavba skladových hal v blízkosti našich obcí, která generuje mimo jiné i větší dopravu. Největším impulsem bylo koncem roku 2017 zahájení posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) pro největší halu v Evropě, která má sloužit jako sklad náhradních dílů pro společnost Daimler (Mercedes) v katastru obce Úžice. Záměr se začal projednávat pod nenápadným názvem Objekt D8.7 a z důvodu nutnosti odeslat k němu vyjádření došlo k rychlému kontaktování okolních obcí a spolků.
Zprvu probíhaly schůzky v užším kruhu města Odolena Voda, obcí Panenské Břežany, Postřižín, Zlončice a některých spolků. Byly oslovovány další obce a spolky, některé se o nás doslechly a kontaktovaly nás samy. Na začátku jsme se museli shodnout na formě našeho uskupení, názvu, finančních příspěvcích, předmětu našeho zaměření a rozsahu naší působnosti, která je vymezena prostorem mezi 1. exitem z D8 ve Zdibech a 3. exitem v Nové Vsi, v pásu 5 km na obě strany dálnice.
Základním problém v tomto území je stávající územněplánovací dokumentace, mnohdy 20 let stará a tudíž nereflektující aktuální vazby nadmístního významu, například suburbanizaci či obecné navyšování infrastrukturních požadavků. V době jejího vzniku byly samosprávy obcházeny CzechInvestem a přesvědčovány, jak významné a dobré jsou průmyslové plochy; nikdo však zřejmě nedomyslel, co takový počet soustředěný na jednom místě může v budoucnu přinést a jak ovlivnit stávající životní podmínky.
Dnes je v našem regionu realizována nebo připravována výstavba záměrů na přibližně 50%  ploch určených místními územními plány pro výrobu a skladování. Tím jednoznačně nastává vysoký úbytek zemědělského půdního fondu společně s nežádoucím zhoršení stability krajiny, která již dnes stěží odolává vnějším faktorům spojených se změnou klimatu. Dalším přehlíženým aspektem při posuzování záměrů je potřeba umístění málo kvalifikovaných agenturních pracovníků, které je pro mnohé záměry klíčová. Pokud se zrealizují jen ty záměry, o kterých v současnosti víme, zvyšuje se počet takových osob v regionu o 5 tisíc. Odkud se budou při dnešní nízké nezaměstnanosti pracovníci brát? Kde budou bydlet a jak se budou dopravovat do zaměstnání? Jakou infrastrukturu k tomu budou využívat a kdo ji bude financovat?

Nové záměry v řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

 Společnost MERCEDES DAIMLER /1/ chce v katastrech obcí Úžice a Chvatěruby postavit největší skladovací halu v Evropě o rozloze 22 fotbalových hřišť. V roce 2018 prošel projekt celým posuzováním vlivu na životní prostředí a v květnu 2018 mu bylo vydáno souhlasné stanovisko. Zatím se investorovi nepodařilo získat pravomocné stavební povolení, o které žádá ve spojeném územním a stavebním řízení, a které dle svého vyjádření z léta 2018 chtěl obdržet do listopadu 2018. V současné době tak investor získává závazná stanoviska dotčených orgánů k zahájení řízení. Naše sdružení si nechalo k projektové dokumentaci investora zpracovat odborné vodohospodářské a dopravní posouzení, které upozornilo na mnoho vad a nedostatků. Posudky jsme rozeslali na příslušná místa s žádostí, aby je zohlednila v rámci svých vyjádření.
GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE /6/. Občanská iniciativa provázející celý průběh posuzování vlivu na životní prostředí vedla k vrácení dokumentace EIA. Připojili jsme se k ní a také posílali svá vyjádření. V lednu 2018 mělo proběhnout veřejné projednávání, které bylo zrušeno, protože i přepracovaná dokumentace byla shledána chybnou.
Q10 Měšice /7/ je další hala, která by měla dopravně přitížit mimoúrovňové křižovatce ve Zdibech.  V březnu 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení k EIA. Na základě námi zaslaných připomínek Středočeský kraj v červenci 2018 rozhodl, že záměr musí být posuzován v procesu EIA.
Hala non-stop skladu MAKRO KOZOMÍN /3/ pro obchodní řetězec Makro se postupně salámovou metodou dostavěla a na jaře 2018 byl zahájen zkušební provoz. V první etapě centrální sklad funguje pro třináct velkoobchodů společnosti Makro Cash & Carry ČR. V 1. pololetí letošního roku se má rozšířit o přímou distribuci zboží zákazníkům a zásobovat klíčové zákaznické skupiny v gastronomii a nezávislém maloobchodě. V dokumentaci, která je z roku 2005, byl uveden denní průjezd 1200 vozidel (osobních a nákladních). Jak to bude ale ve skutečnosti?! Kamióny, přivážející a odvážející zboží, dodávky rozvážející zboží, 1 200 zaměstnanců přijíždějících na tři směny auty či autobusy. Roční zkušební provoz byl zahájen na základě nepravomocného vodoprávního rozhodnutí. Snažíme se, aby Středočeský kraj zahájil přezkumné řízení zmíněného rozhodnutí. Ve skladu Makra je navíc umístěna bourárna masa, budou se zde vyrábět těstoviny a upravovat a zpracovávat zelenina. Tyto provozy spotřebují velké množství pitné vody, které se má odebírat ze společného vodovodu určeného k zásobování obyvatel obcí, jehož zdrojem jsou vrty v Mělnické Vrutici. Roční spotřeba vody má být 65 000 m3. To je voda pro 1625 osob, což je množství obyvatel žijících ve Chvatěrubech a Postřižíně dohromady.
KOMERČNÍ A SKLADOVÝ AREÁL POSTŘIŽÍN – SEVER /4/ jsou další dvě haly, které dle projektové dokumentace navýší dopravu o 700 aut denně. Zjišťovací řízení k EIA bylo zahájeno v lednu 2018. Na základě našich připomínek bylo Středočeským krajem rozhodnuto o posuzování v režimu EIA. Dokumentace dosud nebyla zveřejněna.
OBALOVNA CHVATĚRUBY /2/ je provoz, v kterém se laicky řečeno má štěrk obalovat asfaltovou směsí a rozvážet po kraji na stavby či rekonstrukce silnic. K dokumentaci EIA jsme objednali odborný vodohospodářský a dopravní posudek, na jehož základě byla dokumentace Středočeským krajem vrácena k přepracování. Nová dokumentace byla zveřejněna v listopadu 2018. Na začátku ledna 2019 proběhlo veřejné projednávání, kde bylo vzneseno mnoho dalších připomínek a žádost o opětovné přepracování dokumentace nebo zamítnutí tohoto záměru. Středočeský kraj zadal zpracování posudku, který má zohlednit všechny vznesené námitky a na jehož základě vydá kladné či zamítavé stanovisko. U stavby obalovny se mimo výše zmiňovaných negativních vlivů navíc obáváme možných projevů zápachu z asfaltových směsí.
SKLADOVÝ A OBCHODNÍ AREÁL ODOLENA VODA /5/ zahrnuje tři haly se zastavěnou plochou 48 tis. m2 proti Aero Vodochody, který jsme také společnými silami v březnu 2018 poslali do procesu posuzování vlivu na životní prostředí a ani zde zatím nebyla zveřejněna dokumentace EIA.

Záměry v pokročilém stavu přípravy a záměry dokončované

 V Úžicích je nově dostavěna hala DC3 Prologis /8/ a bude se zde stavět další hala DC4 Prologis /9/, která je nyní ve stavebním řízení. Také mrazírny Eurofrost /10/ se rozšířily. V Kozomíně má platné územní rozhodnutí projekt papírny /12/, který se má spojit s dřevoplynovou elektrárnou /11/. Ta je od února 2017 zakonzervována, protože investor je v insolvenčním řízení a hledá nové finanční zdroje. Po obci Postřižín požaduje investor vyjádření ke skladovací hale vedle MAN Truck & Bus /13/  a další investor k halám mezi skladem Liebherr a Tesco /14/. V katastru Kozomína (za areálem Klacska a RS Maso) hodlá společnost CTP postavit další čtyři haly /15/. Také se hovoří o další hale pro General Motors v Odoleně Vodě. Nesmíme zapomenout ani na možné rozšíření letiště Vodochody. Mimo to dojde k realizaci propojky mezi dálnicí D7 a D8, která bude ústit v Kozomíně.

Iniciativa Koridoru D8

Z výše uvedeného výčtu je vidět, že je před námi ještě mnoho práce, při které mnohdy suplujeme činnost dotčených úřadů i kraje. Náš region je velkým lákadlem pro investory. Bohužel zde není dostatečně kapacitní vodohospodářská, dopravní ani technická infrastruktura. Investoři s žádnými investicemi do regionu nepočítají. Všechny investice na rozvoj infrastruktury tak budou ležet na obcích, kraji nebo vládě ČR. Takový systém podnikání představuje hrubou privatizaci zisků a pozdější zestátnění nákladů. Přínosy z výše uvedených investic budou pro stát minimální, neboť náklady na budování nezbytné infrastruktury jistě převýší předpokládané výnosy. Tyto investice zároveň nejsou v souladu s prohlášeními řady nejvyšších představitelů státu o nezbytnosti zahraničních investic s vysokou mírou přidané hodnoty. Nepřispějí ani k výraznému zvýšení zaměstnanosti v regionu, naopak vyvolají zvýšené náklady na budování infrastruktury, zhoršení životních podmínek občanů apod. Doufáme, že našimi aktivitami a další činností dojde k minimalizaci možných negativních vlivů na náš region. Budeme nadále pokračovat v naší započaté práci a stejně jako dosud jednat se Středočeským krajem, ministerstvy i dalšími dotčenými orgány.

Mapa ke zvětšení


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje