Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

Rozšíření dálnice D8 z Prahy do Zdib

Rozšíření dálnice D8 z Prahy do Zdib tedy záměr D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály bude posuzován v celé EIA. Průběh řízení EIA můžete sledovat ZDE .  Konečně Ministerstvo životního prostředí pochopilo důležitost kumulativního posuzování všech okolních vlivů a v rozhodnutí uvádí:  Údaje o záměru - vyhodnotit kumulativní vlivy dalších známých záměrů (např. tramvajová trať Kobylisy-Zdiby-Líbeznice, nová vzletová dráha na Letišti Václava Havla, letiště Vodochody, skládka odpadů Ďáblice, CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín, D8.2 – CTPark – Makro/Metmo Kozomín, Obalovna živičných směsí Chvatěruby, Prologis DC3 a DC4 Úžice, Komerční a skladový areál Postřižín – sever, PRAGUE NORTH VOLVO TRUCKS Servis nákladních vozidel, Odolena Voda, Skladový a obchodní areál Odolena Voda). Záměr koordinovat s projektem tramvajové trati Kobylisy – Zdiby.  Doprava - přiložit dopravně inženýrské podklady, tj. úplné a konsolidované modely vývoje dopravních intenzit s

PF 2020

SOKP 519 Suchdol – Březiněves - dokumentace EIA

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dokumentaci EIA silničního okruhu kolem Prahy je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: Záměry „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol“ a „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ sloučit do jednoho záměru a k tomuto sloučenému záměru předložit jednu společnou dokumentaci EIA. Všechny následující požadavky budou tedy splněny nejen pro SOKP 519, ale přiměřeně i pro SOKP 518. Zpracovat hlukovou a rozptylovou studii se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních. V rámci rozptylové a hlukové studie navrhnout technická a kompenzační opatření k zamezení zhoršení imisní a hlukové zátěže v území. Zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví se zohledněním závěrů hlukové a rozptylové studie.  Zpracovat dopravně inženýrské podklady se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních. Opakovaně zpracovat a přiložit k dokumentaci EIA vyhodnocení vlivu předmětného záměru na soustavu Natura 2000 se zohledněním

Haly CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně budou posuzovány v celé EIA

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že je nutné posoudit vliv čtyř hal CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně na životní prostředí podle zákona EIA. Rozhodnuto bylo na základě připomínek, které podalo: - šest občanů, kterým není jedno kde žijí, samo za sebe jako veřejnost, - Hlasy Kozomína z.s. - Obec Kozomín - Obec Chvatěruby - Obec Úžice - Obec Postřižín - Obec Husinec - Obec Máslovice - Obec Klíčany - Město Odolena Voda - Obec Panenské Břežany - Město Veltrusy - Obec Zdiby - Obec Zlončice - Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí a zemědělství  - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha - Za životní prostředí Úžic u Kralup, z.s. - Pro Odolenu Vodu z.s. - samospráva Středočeského kraje, - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Investor musí připravit dokumentaci a zaměřit se především na následující oblasti: zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostř

VODA pro developerské projekty nebo pro obyvatele měst a obcí?!

Za poslední dva roky se nám pod ruce dostalo mnoho různých dokumentací ke komerčním objektům, které všechny mají být napojeny na vodovod provozovaný Vodárnami Kladno – Mělník, a.s.  (VKM) a to na stejný vodovod, na který jsou napojeny i obyvatelé našich měst a obcí. V rámci stavebního řízení musí mít investor povolení o odběru vody od Středočeských vodáren, a.s.  a Vodáren Kladno - Mělník, a.s.  Středočeské vodárny se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod a jim platíme za vodné a stočné. Vodárny Kladno - Mělník jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje, který zabezpečuje zásobení 260 tisíc občanů pitnou vodou. V roce 2019 byla cena vodného a stočného s DPH  92,92 Kč. Od roku 2020 se cena navýšila o 12,08 Kč za m3 , tedy na  105 Kč s DPH . Důvodem zvýšení ceny je skutečnost, že vedení VKM musí řešit nedostatek pitné vody a havarijní stav na několika místech vodovodní soustavy. Celé odůvodnění si mů

Česká republika pod tlakem developerů

Několik minut vyhledávání hesel jako "nechtějí haly", "ne logistickým areálům" a "nechceme průmyslové zóny" na Googlu vydalo na tuto   PREZENTACI ,  kde najdete odkazy na jednotlivá místa ve videu/prezentaci.

Záporné vyjádření Středočeského kraje k halám CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 v Kozomíně

Rada Středočeského kraje se vyjádřila nesouhlasně ke zjišťovacímu záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6. Usnesení č. 011-31/2019/RK ze dne 10.10.2019 Vydání vyjádření kraje jako územně samosprávného celku - posouzení vlivů na životní prostředí: CTPark Prague North D8.3,D8.4,D8.5, D8.6 Rada kraje po projednání I. schvaluje vydání vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k záměru výše uvedenému v následujícím znění: Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem „CTPark Prague North D8.3,D8.4,D8.5, D8.6“ z důvodu dalšího záboru zemědělského půdního fondu. Dále dochází k nadlimitnímu zatížení dopravou, a tím ke zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě. II. ukládá náměstkovi hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Ing. Miloši Peterovi vydat pro Krajský úřad Středočeského kraje vyjádření územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení záměru výše uvedenému ve smyslu usnesení I. Termín: 19. 10. 2019 Odpovídá: Ing. Miloš Peter

Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší

Na začátku letošního roku jsme žádali Středočeský kraj, aby do naší lokality, kde jsou překračovány imisní limity, umístil Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší . Navrhli jsme různá místa vhodná pro měření. Nakonec si z navržených lokalit Středočeský kraj spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vybral místo vedle obecního úřadu v obci Úžice . Nyní probíhají administrativní kroky mezi obcí Úžice a Středočeským krajem, aby celý příští rok mohlo v Úžici probíhat měření. Měřit se budou prachové částice  (PM10) a benzo(a)pyren (BaP) .  Usnesení Rady Středočeského kraje č. 010-31/2019/RK ze dne 10.10.2019 Schválení smlouvy o výpůjčce nemovitostí – pozemek p. č. 59/1 v kat. území Úžice u Kralup nad Vltavou v rámci projektu „ Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“  Rada kraje po projednání I . s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Středočeským krajem, jako vypůjčitelem a Obcí Úžice, se sídlem Nádražní 200,

Skladová a výrobní hala Odolena Voda

Krajský úřad Středočeského kraje v rámci zjišťovacího řízení rozhodl, že Skladová a obchodní hala Odolena Voda bude dále posouzena podle zákona 100/2001 Sb. - EIA. Závěry zjišťovacího řízení jsou zveřejněny ZDE. K záměru se vyjádřily tyto úřady a  neměly připomínky a nepožadovaly řízení EIA: Česká inspekce životního prostředí  Krajská hygienická stanice  Odbor životního prostředí MěÚ Kralupy n. V.  Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs n. L  Naopak celé řízení EIA požadovalo osm obcí, dvě města, dva spolky, samospráva Středočeského kraje a sedm osob (jako veřejnost). Je zřejmé, že je nutné zapojení veřejnosti a jednotlivých obcí, protože dotčené orgány státní správy většinu záměrů schvalují.

Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)

Středočeský kraj zveřejnil Návrh 3. aktualizace zásad územní rozvoje Středočeského kraje tzv. ZUR dne 2. 10. 2019. Do 30 dnů (tj. do 1. 11. 2019) ode dne doručení návrhu 3. aktualizace ZÚR SK může každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky  zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11 150 00 Praha 5 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@kr-s.cz datovou schránkou: keebyyf Spisová značka: SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS Č. j.: 130310/2019/KUSK Text Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje pro společné jednání. Pro lepší orientaci přidáváme odkazy na předchozí verze ZUR 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje   z 2018 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje   z 2015 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje z 2011 Vzor PŘIPOMÍNKY ke stažení a podání. V našem reg