Přeskočit na hlavní obsah

Koridor D8 - SOS hájí občany regionu před negativními dopady investičních záměrů vázaných na dálnici D8

Intenzivní úsilí investorů o další a další komerční výstavbu kolem silnice II/608 a dálnice D8 od Zdib až po Novou Ves byl podnětem pro spojení obcí v iniciativě, která nese název „Koridor D8 – SOS, sdružení obcí a spolků“. Starostové uvítali zájem spolků o vstup do sdružení, takže mezi signatáři Memoranda o spolupráci Koridoru D8 figuruje vedle dvou měst a desítce obcí i osm místních spolků. V současné době zastupují připojené obce 15,5 tisíce obyvatel regionu.
V průběhu tři čtvrtě roku byly v průmyslové zóně Kozomín-Úžice u sjezdu z dálnice D8 zahájeny procesy posuzování vlivu na životní prostředí čtyř investičních záměrů, tzv. EIA. Procesy byly však posuzovány jednotlivě bez důrazu na skutečnost, že mají být v území, které je již zatíženo nadlimitními hladinami hluku a emisemi. Tyto záměry předpokládají vyjmutí kvalitní orné půdy ze zemědělského původního fondu, přinesou nárůst osobní i nákladní dopravy, zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hluku, změnu vodního režimu krajiny, ovlivní kvalitu spodních vod, a obecně znamenají nevratné změny v naší krajině.

Spotřeba vody
Významnou stavbou je distribuční hala pro Makro v Kozomíně s nonstop provozem, nyní již před dokončením. V průběhu stavby se "salámovou" metodou z původní skladové haly rozšířila o výrobní úseky, a to bourárnu a výrobu masných polotovarů, zpracování ryb, pekárenský úsek, výrobu těstovin, úsek pro zpracování ovoce a zeleniny. Požadovaný odběr pitné vody z vodovodního řadu, jež zásobuje oblast Mělnicka a Kladenska, tedy Mělnické Vrutice, se zvýšil více než 5násobně (z 12 tisíc na 65 tisíc m3)Není asi nutné zdůrazňovat, jak vzácnou komoditou se stává voda v celé ČR, a v našem regionu obzvlášť. To může ohrozit dodávky pitné vody pro občany napojené na tento vodovod. 

Ale to není jediný takový záměr s potřebou pitné vody, dalšími jsou Obalovna živičných směsí ve Chvatěrubech, Rozšíření mrazírny Eurofrost v Úžici, Komerční a skladový areál Postřižín – sever, Skladový a obchodní areál Odolena Voda, PRAGUE NORTH VOLVO TRUCKS Servis nákladních vozidel, Odolena Voda, haly Prologis DC3 a DC4 Úžice, Goodman Zdiby Logistics centre nebo i mezinárodní letiště Vodochody. Jejich roční spotřeba vody odpovídá potřebě vody pro 5 tisíc obyvatel. Můžeme se jen domýšlet, jaké dopady bude mít nedostatek vody pro zásobování obyvatelů napojených na tento citlivý vodní zdroj.
Investoři plánují zaměstnat 4 500 lidí a to většinou v třísměnném provozu. V katastru Kozomína, který má 440 obyvatel se bude denně pohybovat přes 2 300 osob navíc. 5 krát více než všech obyvatel obce. Obzvláště při dnešním stavu na trhu práce, kdy je nejmenší nezaměstnanost, bude nutné najímat a dovážet agenturní pracovníky.

Zábor orné půdy
Dalším z velkých záměrů je vybudování skladovací haly pro náhradní díly Mercedes Daimler o velikosti 229 000 m2, tedy skoro šestinásobné rozlohy než má Václavské náměstí v Praze! V katastru obce Úžice má vyrůst hala, která velikostí předčí i montážní halu pro Airbus A380  ve Francii, největší halu v Evropě (122 500 m2).
Zábor zemědělského půdního fondu je jednoznačně negativním jevem spojeným s budováním megalomanských záměrů. Jen výše jmenované záměry zaberou dohromady 1,5 km2 kvalitní zemědělské půdy. Zemědělská půda má nevyčíslitelnou hodnotu. Proto také máme speciální zákon na ochranu půdního fondu, podle kterého je zemědělský původní fond základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Jeho ochrana, zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Bohužel každý den země přichází o několik desítek hektarů orné půdy! Zábory především pro stavební účely jsou většinou nevratným procesem, který podstatně omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy.
Jak zaznělo na veřejném projednávání haly Daimler: „náhradních dílů do aut se nenajíme“. Mimo to betonové plochy střech akumulují velké množství tepla a způsobují přehřívání vzduchu, který je znečištěn výfukovými plyny a dalšími škodlivinami, a tím přispívá ke změnám klimatu a snížení množství srážek v lokalitě.

Dopravní kolaps 
Investoři mají enormní zájem především o skladové haly a logistická centra, které svým provozem způsobí významnou dopravní zátěž.  Každý obyvatel z okolí zřejmě na vlastní kůži poznal kolony na dálnici a silnici II/608, která je podle odborné analýzy v havarijním stavu, přesto se její oprava nedá od Středočeského kraje v nejbližší době očekávat. Řidiči, kteří se snaží kolonám vyhnout, využívají nezřídka průjezd obcí Zdiby. Všechny záměry přináší další dopravu - průměrný denní průjezd na sjezdu na 9. km D8 má kvůli záměrům narůst celkově přibližně o 40 %. Ve Zdibech podle sčítání dopravy v roce 2016 činil průměrný denní průjezd 14 tisíc aut, ke kterým se má přidat 1600 aut Goodman, dále provoz z haly Odolena Voda, kde sjezd z dálnice u Odoleny Vody plánovaný jako předpoklad budování letiště Vodochody není prozatím schválen. Doprava z těchto hal se tak zřejmě bude rozdělovat mezi stávajícími nájezdy na dálnici D8. Plánovaná propojka mezi dálnicemi D7 a D8 (do Chomutova), která se má začít realizovat v na podzim 2020 má ústit v Kozomíně a navýšit současný denní průjezd aut o 300%.

Hluk
Není třeba dodávat, že další nárůst dopravy vyvolaný investičními záměry znamená jen prodloužení času cestování, ale i nárůst hluku, který je již na mnoha místech nad limitními hodnotami, a to stejné platí i pro emise pro zdraví škodlivých látek z motorových vozidel do ovzduší – prachové částice, oxidy dusíku, karcinogenní látka benzo(a)pyren ap.

Koordinovaný postup při ochraně zájmů obyvatel
Shora stručně představené hrozby pro klidný a bezpečný život obyvatel a dalších generací představují důvody ustanovení Koridoru D8 jako platformy pro spolupráci obcí a spolků. Čím více obcí se zapojí, tím více obyvatel bude sdružení zastupovat, tím lépe. Právě koordinovaný postup a komunikace zajistí účinné zapojení do všech správních řízení, ve kterých se obce i spolky budou zasazovat o ochranu životního prostředí občanů a eliminaci negativních vlivů spojenou s realizací investičních záměrů. 

Signatáři Memoranda o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník):

I. Města: 
· Odolena Voda
· Veltrusy

II. Obce: 
· Bašť
· Dřínov
· Chvatěruby
· Husinec
· Klíčany
· Máslovice
· Nelahozeves
· Nová Ves
· Panenské Břežany
· Postřižín
· Veliká Ves
· Větrušice
· Zlončice

III. Spolky:
· Hlasy Kozomína z. s.
· Občanské sdružení Zdiby, z. s .
· Pro Odolenu Vodu z. s.
· Spolek Klecansko, Větrušicko a okolí
· Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec
· Za životní prostředí Úžic u Kralup z. s.
· Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kozomín
· ZO ČSOP 07/03 Vltava, pobočný spolek Kralupy nad Vltavou

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Řízení EIA - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby

Byla zveřejněna dokumentace EIA k tramvajové trati mezi Kobylisy a Zdiby .  Vyjádření k dokumentaci může kdokoliv zaslat do 10. července 2020. Posuzovaný záměr začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. V předkládané dokumentaci EIA jsou posouzeny celkem dvě varianty technického řešení záměru: Varianta 1 uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.  Mapa trasy varianty 1 k zobrazení Varianta 2 uspořádání jízdních pruhů v úsecích, kde je to možné, 2+1/1+2 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+2  Mapa trasy varianta 2 k zobrazení Dokumentace EIA Dopravně-inženýrská studie Situace ke ZVĚTŠENÍ

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje

Dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

30. dubna 2020 byla zveřejněna dokumentace CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6    Čtyři haly haly v Kozomíně: Zastavěná plocha v m 2 119 761 Celkový zábor ploch v m 2 282 634 Denní průjezd vozidel 1 866 Parkoviště 689 Spotřeba pitné vody v m 3 /rok 19 700 Počet zaměstnanců 1 488 Směnný provoz 3 Hala D8.3   montáž LED televizorů 8 218 m² Hala D8.4   skladovací provoz – převážně elektronika  40 685 m². Hala D8.5   skladování s doplňkovou funkcí montáže pro automobilový průmysl  8 237 m². Hala D8.6   skladovací provoz 62 621 m². Dokumentace Příloha 1 Situace záměru Příloha 2 Vizualizace záměru a fotodokumentace území  Příloha 3 Dopravní studie  Příloha 4 Hluková studie Příloha 5 Rozptylová studie Příloha 6 Studie vlivů na veřejné zdraví  Příloha 7 Přírodovědný průzkum území Příloha 8 Hydrogeologický průzkum Příloha 9 Koncepce vodohospodářského řešení areálu Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz Příloha 11 Závěry zjišťovacího řízení a Vyjádření dotčených orgánů a veře